Dejavniki bakterijskih in virusnih okužb klapavic

dejavniki_bakterijskih in virusnih okužb klapavic

 

V ciljnem raziskovalnem projektu so se v enoletnem obdobju kemijsko in mikrobiološko analizirali vzorci školjk klapavic gojenih na školjčiščih in prosto rastočih na Slovenski obali. IZVRS je identificiral vire onesnaževanja in spremljal kemijske parametre morske vode.

O projektu

Naročnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Nosilec projekta

dr. Gorazd Urbanič

Sodelavci

dr. Manca Kovač Viršek

dr. Darko Drev

Trajanje projekta

2014 – 2016

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.