Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save

Sulec_srednja_Sava

 

Zaradi cilja dolgoročne ohranitve populacije sulca na območju Slovenije na območju srednje Save so se izdelale strokovne podlage. Strokovne podlage, ki poleg podrobnejšega pregleda in ocene stanja populacije sulca, tudi genetskega, vključujejo predlog akcijskega načrta s predlaganimi ukrepi za ohranitev sulca, katerega izdelava je vključila sodobne multidisciplinarne pristope in metode pri vrednotenju sedanjega stanja ter vplivov rabe vodnega prostora in ukrepov za izboljšanje stanja.