Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) – navodila za države članice

monitoring

Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

Podrobna predstavitev projekta

Inštitut za vode RS (IzVRS) sodeluje v 4-letni Okvirni pogodbi o storitvah za podporo izvajanju direktiv vodnega gospodarstva ENV.D.2/FRA/2012/0013/Framework Service Contract for the Support to the Implementation of the Water Industry Directives ENV.D.2/FRA/2012/0013, ki traja od septembra 2012 in pokriva direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), direktivo o pitni vodi (98/83/ES) in kopalno direktivo (2006/7/ES). IzVRS je eden izmed šestih partnerjev v konzorciju (UBA, KWR, IzVRS, COWI, OIEau in WRc), ki ga vodi Umweltbundesamt GmbH (UBA) iz Avstrije. IzVRS je v okviru konzorcija nosilec za kopalno direktivo (2006/7/ES) in se je prijavljal na zahtevke za storitve (angl. service requests) Evropske komisije, povezane z izvajanjem te direktive.

Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) – navodila za države članice/Monitoring and Assessment in the EU Directive on the Quality of Bathing Water (2006/7/EC) – guidance for Member States je posebna pogodba, ki sledi zahtevku za storitev (angl. service request) Evropske komisije in izvaja omenjeno okvirno pogodbo ENV.D.2/FRA/2012/0013. V projektu so sodelovali naslednji partnerji: UBA (vodja projekta), WRc in IzVRS. Projekt je financirala Evropska komisija.

Cilj te posebne pogodbe (obdobje trajanja: 3. 5. 2013 – 2. 3. 2014) je bil pripraviti referenčni dokument, ki bo prispeval k enotnemu razumevanju o izvajanju glavnih določb kopalne direktive (2006/7/ES) v zvezi z monitoringom in ocenjevanjem, in revizija postopka ocenjevanja kakovosti kopalnih voda v luči sprejetih interpretacij v referenčnem dokumentu.

IzVRS je sodeloval pri izdelavi referenčnega dokumenta o monitoringu in ocenjevanju kakovosti kopalnih voda za države članice EU, katerega nosilec je bil WRc (Velika Britanija). To je vključevalo tudi analizo vprašalnika o izvajanju EU direktive o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) v državah članicah.

IzVRS je bil nosilec revizije (pregled in predlog sprememb) postopka ocenjevanja kakovosti kopalnih voda, ki ga Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM) pri Evropski agenciji za okolje (EEA) uporablja pri izdelavi letnega poročila EEA o kakovosti kopalnih voda v Evropi.

Povezane vsebine

  1. Spletna stran EEA o stanju kopalnih voda. http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
  2. Spletna stran Evropske komisije o kakovosti kopalnih voda. http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Partnerji

logo2
logo1

Ključne besede

O projektu

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

linija

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...