28_logo

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

(Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley)

O PROJEKTU

Podnebne spremembe različno vplivajo na posamezne regije, zato je smiselno prilagajanje na podnebne spremembe osnovati na regionalnem nivoju. Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar le – tega ogrožajo naravne nesreče (suše, poplave, pozebe in močni vetrovi), ki so zaradi vpliva podnebnih sprememb vse pogostejše.

Cilji projekta LIFE ViVaCCAdapt :

 • Analiza obstoječega stanja v Vipavski dolini z ozirom na prilagajanje na podnebne spremembe;
 • Opredelitev strateških ukrepov za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe;
 • Priprava strategije za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini;
 • Uskladitev opredeljenih ciljev in strateških ukrepov ter ocena možnih pozitivnih in negativnih vplivov predlaganih ukrepov na okolje;
 • Vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (Decision Support System) za namakanje z namenom racionalizacije porabe vode v skladu z zahtevo Okvirne vodne direktive in Programa razvoja podeželja;
 • Vzpostavitev demonstracijskega centra protivetrnih pasov z namenom ozaveščanja o pomenu protivetrnih pasov.

Pomembne povezave:

28_logotipi

PARTNERJI

 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina (koordinator projekta)
 • BO – MO svetovalno podjetje, d.o.o.
 • HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.
 • Občina Ajdovščina
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Akronim projekta: LIFE ViVaCCAdapt

Številka projekta: LIFE15 CCA/SI/000070

Trajanje projekta: 1.7.2016 – 30.6.2021

Spletna stran: http://www.life-vivaccadapt.si/

Facebook: https://www.facebook.com/LIFE-Vivaccadapt-191839994578835/

Vrednost projekta: 869.028,00 EUR, pri čemer bo Evropska Komisija prispevala 520.516,00 EUR (60 %), Ministrstvo za okolje in prostor pa 173.506,00 EUR (20 %)

OSTALE DOMAČE REFERENCE

linija

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

Podnebne spremembe različno vplivajo na posamezne regije, zato je smiselno prilagajanje na podnebne spremembe osnovati na regionalnem nivoju. Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar le – tega ogrožajo naravne nesreče (suše, poplave, pozebe in močni vetrovi), ki so zaradi vpliva podnebnih sprememb vse pogostejše.