28_logo

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

(Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley)

O PROJEKTU

Podnebne spremembe različno vplivajo na posamezne regije, zato je smiselno prilagajanje na podnebne spremembe osnovati na regionalnem nivoju. Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar le – tega ogrožajo naravne nesreče (suše, poplave, pozebe in močni vetrovi), ki so zaradi vpliva podnebnih sprememb vse pogostejše.

Cilji projekta LIFE ViVaCCAdapt:

 1. Analiza obstoječega stanja v Vipavski dolini z ozirom na prilagajanje na podnebne spremembe;
 2. Opredelitev strateških ukrepov za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe;
 3. Priprava strategije za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini;
 4. Uskladitev opredeljenih ciljev in strateških ukrepov ter ocena možnih pozitivnih in negativnih vplivov predlaganih ukrepov na okolje;
 5. Vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (Decision Support System) za namakanje z namenom racionalizacije porabe vode v skladu z zahtevo Okvirne vodne direktive in Programa razvoja podeželja;
 6. Vzpostavitev demonstracijskega centra protivetrnih pasov z namenom ozaveščanja o pomenu protivetrnih pasov.

Pomembne povezave:

 

28_logotipi

PARTNERJI

 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina (koordinator projekta)
 • BO – MO svetovalno podjetje, d.o.o.
 • HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.
 • Občina Ajdovščina
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
O projektu

Akronim projekta

LIFE ViVaCCAdapt

Številka projekta

LIFE15 CCA/SI/000070

Trajanje projekta

1.7.2016 – 30.6.2021

Spletna stran

http://www.life-vivaccadapt.si/

Facebook

https://www.facebook.com/LIFE-Vivaccadapt-191839994578835/

Vrednost projekta

869.028,00 EUR, pri čemer bo Evropska Komisija prispevala 520.516,00 EUR (60 %), Ministrstvo za okolje in prostor pa 173.506,00 EUR (20 %)

Fotogalerija

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.