Projekt SEE River: Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi

Inštitut za vode je bil vodilni partner mednarodnega projekta SEE River – Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi. Namen projekta je bil doseči dogovor o upravljanju rečnih koridorjev, ki upošteva tako razvojne kot varstvene vidike, na šestih izbranih mednarodnih rekah: Dravi, Bodrogu, Neretvi, Prutu, Soči in Vjosi. Projekt je uvajal nov pristop k upravljanju in načrtovanju rabe rek in prostora vzdolž njih: aktivnosti projekta smo izvajali v rečnem koridorju, to je delu porečja vzdolž reke, kjer je največ vplivov človeka.

Partnerstvo projekta

V projektu je sodelovalo 26 prepoznavnih institucij in organizacij, vključenih v upravljanje rečnih koridorjev v 12 državah jugovzhodne in srednje Evrope na številnih strokovnih področjih: upravljanje voda, varstvo narave, energetika, prostorsko načrtovanje in drugih.

 Slovenski opazovalci projekta

 1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter
 2. Dravske elektrarne Maribor.

Rezultati mednarodnega projekta

 1. priročnik SEE River,
 2. akcijski načrt za celovito upravljanje mednarodnega koridorja reke Drave,
 3. pet lokalnih akcijskih načrtov — dogovorov med deležniki iz različnih sektorjev o upravljanju petih pilotnih območij v državah vzdolž koridorja reke Drave,
 4. pet osnutkov akcijskih načrtov za celovito upravljanje rečnih koridorjev rek Bodrog, Neretva, Prut, Soča in Vjosa,
 5. izbor primerov dobrih praks celovitega upravljanja mednarodnih rečnih koridorjev,
 6. izobraževalni seminarji za prenos znanja in izkušenj,
 7. nabor predlogov za nadaljnje projekte,
 8. trajnostni načrt za nadaljnje sodelovanje partnerjev in deležnikov mreže projekta SEE River

Trajanje

1. 10. 2012 – 30. 11. 2014

Povezane vsebine:

 1. Spletno mesto projekta: www.see-river.net
 2. Facebook: https://www.facebook.com/Hand.in.Hand.for.Rivers
 3. Predstavitvena brošura projekta
 4. Zaključna publikacija SEE River,
 5. Razvojni koncept SEE RiVER,
 6. Toolkit SEE RIVER

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
2.107.354,30 EUR

alpe  analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora  balastne vode  bolska  BWM konvencija  čezmejno upravljanje  DeFishGear  dejanske visoke vode  dejanski hidrogram  dobro stanje rečnih ekosistemov  dodatni pretok  Donava  Drava  države članice EU  državna meja  ekološko sprejemljiv pretok  ekološko stanje  erozija  funkcionalne razlivne površine  HEC  hidrološko – hidravlične študije  Integralna karta poplav  Jadransko morje  karta  karte poplavne nevarnosti  karte poplavne ogroženosti  karte razredov poplavne nevarnosti  kopalna direktiva (2006/7/ES)  medsektorsko sodelovanje  monitoring kakovosti kopalnih voda  morje  naravni hidrogram  nevarnost  nexus voda-energija  območja pomembnega vpliva poplav  območja poplavljanja  obnovljivi viri energije  obvladovanje poplavne ogroženosti  ocena škode  ocenjevanje kakovosti kopalnih voda  odsek vodotoka ki poplavlja  ogroženost  ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih  Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD)  opozorilna karta  pogoste poplave  poplava  poplave november 2012  poplavna direktiva  poplavni dogodek  poplavni dogodki  predhodna ocena ogroženosti  prilagajanje na podnebne spremembe  Program upravljanja Nature 2000 2015-2020  prostorsko načrtovanje  razred majhne poplavne nevarnost Pm  razred preostale poplavne nevarnosti Pp  razred srednje poplavne nevarnosti Ps  Razred velike poplavne nevarnosti Pv  razredi nevarnosti  razvojni koncept  rečni koridor  redke poplave  reke  sedimenti  škodni potencial  smer poplavljanja  strateško načrtovanje  tujerodne vrste  tveganje  upravljanje  upravljanje z vodami  večkriterijski pristop  visokovodni valovi  vključevanje javnosti  zelo redke poplave  zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti 

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja mednarodnega projekta SEE River
Pošlji sporočilo

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...