Študija habitatne primernosti za podporo določitvi Qes za ciljni ribji vrsti kapelj in soška postrv

Qes

Cilj projekta je bil, da se za potok Hubelj v Ajdovščini v območju predvidenega odvzema tehnološke vode za podjetje Fructal d.o.o. določi pretok vode, ki ga je za zagotavljanje ustreznega habitatnega stanja ciljnih vrst kapelj in soška postrv treba ohranjati v potoku. V sklopu naloge je bilo izvedeno: hidrološka analiza, meritve pretokov, ihtiološka študija, hidrodinamično in habitatno modeliranje ter predlog rešitve z uvedbo sprejemljivega odvzema vode v odvisnosti od trenutnega pretoka.