STROKOVNE PODLAGE ZA OPREDELITEV VPLIVA NA KEMIJSKO STANJE VODNEGA TELESA MURE ZA OP HE HRASTJE MOTA

Izdelane strokovne podlage opredeljujejo vse elemente, potrebne v postopkih izdelave Okoljskega poročila (OP) za pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru Državnega prostorskega načrta (DPN) HE Hrastje Mota. V skladu z Izhodišči za pripravo okoljskega poročila je naloga v zvezi z vplivi gradnje in obratovanja HE Hrastje – Mota na kemijsko stanje Mure je naloga odgovorila na vsa relevantna vprašanja glede na načrtovani poseg v okolje v okviru obdelave naslednjih sklopov vsebin

STROKOVNE PODLAGE ZA OPREDELITEV VPLIVA NA EKOLOŠKO STANJE MURE TER VPLIV NA SPREMEMBE HIDRO-MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI VODNEGA TELESA ZA OP HE HRASTJE MOTA

Izdelane strokovne podlage opredeljujejo vse elemente, potrebne v postopkih izdelave Okoljskega poročila (OP) za pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru Državnega prostorskega načrta (DPN) HE Hrastje Mota. V skladu z Izhodišči za pripravo okoljskega poročila je naloga v zvezi z vplivi gradnje in obratovanja HE Hrastje – Mota na ekološko stanje Mure odgovorila na vsa relevantna vprašanja glede na načrtovani poseg v okolje v okviru obdelave naslednjih sklopov vsebin.

OCENA OBSTOJEČEGA STANJA NA ODSEKU NOTRANJE MURE

Namen predmetne študije je bilo analizirati hidrološko in hidromorfološko stanje notranjega odseka Mure med Radenci in Gibino ter izdelati primerjavo med vodostaji podtalnice na Murskem in Prekmurskem polju ter primerjati spremembe gladine Mure s spremembami gladine podtalnice. Pri tem smo privzeli enako stališče kot smo ga upoštevali pri izdelavi analize obstoječega stanja za mejno Muro. Vse obdelave in analize so izhajale iz obstoječih merjenih podatkov. Vhodni podatki za izvedene analize so merjeni podatki in kot taki ne predstavljajo rezultatov matematičnega modeliranja.

UREDITEV PROBLEMOV OBSTOJEČEGA STANJA NA MEJNEM ODSEKU MURE

Za določitev koncepta reševanja obstoječega stanja mejnega odseka Mure je pomembno, da se strateško odločanje in načrtovanje izboljšanja stanja združuje z načrtovanjem ukrepov za dosego vodarskih in okoljsko naravnanih ciljev, vključno s prilagajanjem podnebnim spremembam z dodatnim načrtovanjem povečanja deleža obnovljivih virov energije iz naslova hidroenergetske rabe. Pri tem je treba upoštevati tudi razvojne možnosti Pomurja in širše Murske regije.

OCENA OBSTOJEČEGA STANJA MEJNEGA ODSEKA MURE

Izdelava strokovne ocene trenda spreminjanja stanja vodnega telesa mejnega odseka Mure (poglabljanje dna (morfološke spremembe vodnega telesa), upadanje gladin reke Mure in podtalnice Apaškega polja (hidrološke spremembe) po presečnem letu 2002 (Načelna vodnogospodarska ureditev mejnega odseka Mure – Stalna slovensko-avstrijska komisija za Muro), izdelava strokovnih podlag za stališča Republike Slovenije v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro glede določitve stanja vodnega telesa mejnega odseka Mure in izdelava strokovnih podlag za predlog ukrepov izboljšanja stanja mejnega odseka Mure, usklajenih med sosednjima državama R Slovenijo in R Avstrijo v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.

Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM)

Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM) je mednarodni konzorcij, katerega namen je podpora Evropski agenciji za okolje (EEA) za zagotavljanje pravočasnih, usmerjenih, ustreznih in zanesljivih informacij strokovni in širši javnosti za razvoj in izvajanje dobre okoljske politike v Evropski uniji in drugih državah članicah EEA. Namen je oblikovati celovit okoljski informacijski sistem za pomoč Evropski komisiji in državam članicam EEA pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje okolja, usmeritvah trajnostnega razvoja in povezovanja okoljske politike z drugimi sektorji, kot so ekonomija, sociala, promet, industrija, energetika in kmetijstvo.

Informiranje in ozaveščanje javnosti

Učinkovitost varovanja morja ni odvisna zgolj od ukrepov države in lokalnih skupnosti temveč sloni predvsem na vsakem izmed nas. Za prostorske načrtovalce, projektivna podjetja, organe lokalnih skupnosti in državne organe, ki se ukvarjajo z urejanjem in/ali varovanjem voda je izredno pomembno dobro poznavanje možnosti in omejitev pri poseganju v morsko okolje in priobalna zemljišča. Prav tako pa je dobro, da se vsak posameznik zaveda kakšen je lahko njegov vpliv na morsko okolje.

Mednarodno delovanje in povezovanje

Zaradi čezmejne narave morskega okolja morajo države članice sodelovati, da bi zagotovile usklajen razvoj morskih strategij v posamezni morski regiji ali podregiji. Države članice zato poskušajo zagotoviti, da so metode za pripravo presoje v morski regiji ali podregiji usklajene in da se upoštevajo čezmejni vplivi in čezmejne lastnosti. Na nivoju morskih regij ali sub-regij morajo vse države določiti vrsto značilnosti za dobro okoljsko stanje, ki zrcalijo obremenitve ter vplive človekovih dejavnosti.

Raba in prostorsko načrtovanje obalnega morja

Prisotnost morja opredeljuje cel niz specifičnih dejavnosti, kot so industrija, turizem, pristaniške dejavnosti, marikultura, ribištvo…, ki so neposredno vezane na morje oziroma na rabo morja, ali pa so njihove spremljevalne dejavnosti. Prek rabe morja pa te dejavnosti neposredno vplivajo druga na drugo, si konkurirajo in vsiljujejo različne pravne režime, pri čemer lahko nastajajo tako konflikti rabe morja v razmerju do ciljev varovanja bivalnega okolja, do naravnih ekosistemov in krajine, kakor tudi glede podeljenih vodnih pravic in zmanjševanja ekonomske uspešnosti nekaterih dejavnosti.