Hidromorfologija – preučevanje hidromorfoloških značilnosti površinskih voda in preučevanje spremenjenosti hidromorfoloških procesov in značilnosti zaradi različnih posegov v vodni prostor

Z vedno večjimi potrebami po vodi za namakanje, proizvodnjo električne energije, vzrejo vodnih organizmov ter s posegi v vodna in priobalna zemljišča zaradi poselitve, razvoja prometne infrastrukture in kmetijske rabe tal, je človek povzročil številne spremembe naravnih hidromorfoloških značilnosti. Zgradil je številne pregrade in jezove ter s tem prekinil značilno vzdolžno zveznost toka, nemalokrat je zožili koridorje in rekam odvzel naravni tlorisni potek.

Posodabljanje integralnih kart poplavnih kart

Za potrebe izvajanja “Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja” (Uradni list RS, št. 89/08) v zvezi s pripravo za državo prioritetnih državnih prostorskih načrtov je bila vzpostavljena evidenca HH študij za katere sta IzVRS in ARSO podala mnenje o skladnosti z metodološkim pravilnikom in izdelan podatkovni sloj na ravni k.o., ki je bil objavljen v Atlasu okolja. HH (hidrološko hidravlične) študije so bile izdelane v postopkih priprave DPN-jev, občinskih prostorskih aktov in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2012 je bila na podlagi evidence in pridobljenih vektorskih podatkovnih slojev prvič izdelana integralna karta razredov poplavne nevarnosti za območje RS.

Preliminarna identifikacija ključnih razlivnih površin visokih voda na območju Slovenije

Pomembnejša območja poplavne nevarnosti opredelimo kot del območij poplavljanja, na katerih se lahko poplavna voda brez večje škode razlije in tudi zadrži, kar lahko zmanjša škodne posledice dolvodno. Poplavna direktiva zavezuje k upoštevanju vidika območij, kjer bi se poplavne vode lahko zadržale (naravna poplavna območja). Določitev območij je utemeljena v obeh relevantnih podzakonskih aktih, tj. uredbi o pripravi načrta in metodološkem pravilniku za kartiranje. Pomen območij je poudarjen tudi v evropskih dokumentih v zvezi z naravnimi ukrepi zadrževanja voda, zeleni infrastrukturi in doseganjem sinergije ukrepov poplavne in vodne direktive. Osnovni namen izdelave strokovne podlage je ohranitev in povečanje prostora, namenjenega naravnim poplavnim procesom s pomočjo administrativnega zavarovanja naravnih poplavnih območij v načrtih zmanjševanja poplavne ogroženosti 2015-2021.

NOVELACIJA KONCEPTA IZGRADNJE HE NA MURI V NUV II

Za izvedbo postopka utemeljitve javnega interesa skladno s 4.7 členom Vodne direktive za možnost odstopanja od cilja dosedanjega dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala vodnih teles zaradi izgradnje hidroelektrarn so bile izdelane strokovne podlage metodologije vrednotenja po enotnih kriterijih.

Mednarodno delovanje in povezovanje

Zaradi čezmejne narave morskega okolja morajo države članice sodelovati, da bi zagotovile usklajen razvoj morskih strategij v posamezni morski regiji ali podregiji. Države članice zato poskušajo zagotoviti, da so metode za pripravo presoje v morski regiji ali podregiji usklajene in da se upoštevajo čezmejni vplivi in čezmejne lastnosti. Na nivoju morskih regij ali sub-regij morajo vse države določiti vrsto značilnosti za dobro okoljsko stanje, ki zrcalijo obremenitve ter vplive človekovih dejavnosti.