Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

program LIFE

 

V okviru projektne naloge smo pripravili smernice, katere so tiste projektne teme/tematske prednostne naloge iz Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije v povezavi z Načrtom upravljanja z morskim okoljem – NUMO, Načrtom upravljanja voda – NUV in Operativnimi programi s področja upravljana z vodami (kakovost voda, poplavna varnost in odpadne vode), ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika reševanja okoljske problematike, in ki so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne glede na njihovo strokovno in tehnično usposobljenost.

Rezultati naše Projektne naloge so podlaga za usmeritev, na katerih področjih v Sloveniji je potrebno spodbuditi pripravo projektov za reševanje okoljskih problemov, ki so upravičeni do pridobitve nepovratnih sredstev programa LIFE in istočasno naslavljajo nacionalne prioritete.

Objave

Popit, Andreja, Petkovska, Vesna, Kocijančič, Urška, Urbanič, Gorazd, Gorišek, Metka (2017) Projektna naloga za MOP: Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE, Inštitut za vode Republike Slovenije, 82 str.

  O projektu

  Nosilec projekta

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Sodelavci

  dr. Andreja Popit

  dr. Vesna Petkovska

  Urška Kocijančič

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Metka Gorišek

  Naročnik

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Trajanje

  2017

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.