COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov iz programa LIFE

V okviru projektne naloge smo pripravili smernice, katere so tiste tematske prednostne naloge iz Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije za Sklop 1: voda, vključno z morskim okoljem, ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika...

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.

Načrt ukrepov poplavne varnosti v porečju Vipave in razvoj gospodarskih dejavnosti

Cilj naloge je bil priprava projektnih rešitev celovitih ukrepov poplavne varnosti na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave, ki predstavljajo tudi izziv za pripravo sinergijskih projektov razvoja gospodarskih dejavnosti, vezanih na rabo in varovanje voda ter varovanje in obnovo naravne krajine. Izhodišče za nalogo je obstoječe stanje kot...