Načrt ukrepov poplavne varnosti v porečju Vipave in razvoj gospodarskih dejavnosti, vezanih na rabo in varovanje voda

Načrt ukrepov pop var Vipava

 

Cilj naloge je bil priprava projektnih rešitev celovitih ukrepov poplavne varnosti na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave, ki predstavljajo tudi izziv za pripravo sinergijskih projektov razvoja gospodarskih dejavnosti, vezanih na rabo in varovanje voda ter varovanje in obnovo naravne krajine z ohranjanjem in možnostjo razvoja habitatov. Izhodišče za nalogo je obstoječe stanje kot posledica v preteklosti izvedenih posegov v porečju Vipave, delno opuščenega vzdrževanja reke Vipave s pritoki in obstoječe vodne infrastrukture, visokih voda v zadnjem desetletju in neizvedenih sanacij odprave posledic le-teh.

Načrtovane projektne rešitve celovitih ukrepov poplavne varnosti na OPVP v porečju Vipave bodo omogočile doseganje naslednjih neposrednih ciljev upravljanja voda v porečju Vipave:

 1. zagotovitev poplavne varnosti na OPVP v porečju
 2. zagotovitev celovitega urejanja voda v porečju z izbiro optimalnih projektnih rešitev izvedbe ukrepov poplavne varnosti z upoštevanjem tehnične izvedljivosti in okoljske ter stroškovnega sprejemljivosti

in posrednih razvojnih ciljev v porečju Vipave:

 1. razvoj širšega področja regije:
  • gospodarstvo – s poudarkom na ribištvo, turizem in rekreacijo, kmetijstvo
  • sociala – izboljšanje življenjskih pogojev, ustvarjanje pogojev za razvoj novih dejavnosti
 2. integriranje horizontalnih načel načrtovanja in izvedbe ukrepov varovanja voda v porečju:
 3. varovanje in obnovo naravne krajine z ohranjanjem in možnostjo razvoja habitatov
 4. zagotavljanje zadostnih količin vode v sušnih obdobjih
 5. varovanje količin in kakovosti vodnih virov

  O projektu

  Naročnik

  Občina Vipava in Občina Ajdovščina

  Nosilec projekta

  dr. Metka Gorišek

  Sodelavci

  Nina Humar

  mag. Luka Javornik

  Aleksandra Aubreht

  Trajanje projekta

  2016 – 2017

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.