DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.

Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles jezer na podlagi rib

Zavod za Ribištvo Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije preverjal ustreznost v Evropi razvitih metod vrednotenja ekološkega stanja alpskih jezer na podlagi rib za Slovenijo s stališča zahtev Vodne direktive (možni načini vzorčenja, uporabljene metrike, upoštevane obremenitve, določitev referenčnih razmer in mejnih vrednosti). Namen naloge je...