Določitev ribjih tipov vodotokov hidroekoregij Dinaridi in Padska nižina

Določitev ribjih tipov vodotokov hidroekoregij

 

Z namenom razvoja metodologij vrednotenja ekološkega stanja skladno z Vodno direktivo v Sloveniji smo določili ribje tipe v vodotokih hidroekoregij Dinaridi in Padska nižina. Ribje tipe smo določili na podlagi podobnosti združb rib. Opis združb rib (ribji tipi) je izhodišče za določitev referenčnih razmer in razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja na podlagi rib. Nalogo smo izvedli v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije.

  O projektu

  Naročnik

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Nosilec projekta

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Sodelavci

  dr. Samo Podgornik

  Trajanje

  2016

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.