Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov iz programa LIFE

V okviru projektne naloge smo pripravili smernice, katere so tiste tematske prednostne naloge iz Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije za Sklop 1: voda, vključno z morskim okoljem, ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika...

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.

Načrt ukrepov poplavne varnosti v porečju Vipave in razvoj gospodarskih dejavnosti

Cilj naloge je bil priprava projektnih rešitev celovitih ukrepov poplavne varnosti na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave, ki predstavljajo tudi izziv za pripravo sinergijskih projektov razvoja gospodarskih dejavnosti, vezanih na rabo in varovanje voda ter varovanje in obnovo naravne krajine. Izhodišče za nalogo je obstoječe stanje kot...

Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles jezer na podlagi rib

Zavod za Ribištvo Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije preverjal ustreznost v Evropi razvitih metod vrednotenja ekološkega stanja alpskih jezer na podlagi rib za Slovenijo s stališča zahtev Vodne direktive (možni načini vzorčenja, uporabljene metrike, upoštevane obremenitve, določitev referenčnih razmer in mejnih vrednosti). Namen naloge je...

Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja dinarskih vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

Bentoški nevretenčarji so eden od bioloških elementov kakovosti, na podlagi katerega vrednotimo vpliv hidromorfoloških sprememb. V okviru te naloge smo razvili metodologijo vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti na podlagi bentoških nevretenčarjev za nekatere ekološke tipe rek hidroekoregije Dinaridi, za katere metodologija vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti še ni bila razvita.