Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles jezer na podlagi rib

Za primerjavo metodologij vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles na podlagi rib je v državah alpskega GIG-a potekala interkalibracija, kjer so bile vključene metodologije Avstrije (ALFI; Austrian lake fish index), Italije (I-LFI; Italian lake fish index), Nemčije (DELaFI_SITE; National fish assessment method for southern German alpine lakes) in Francije (MMI; Multimetric index based on fish fauna for the assessment of subalpine lakes). Ker v Sloveniji nismo razvili metode vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi rib, smo preverjali ustreznost metod, razvitih v državah alpskega GIG-a. Zaradi razlik v združbah rib med jezeri različnih območij oz. držav nismo mogli neposredno uporabiti nobene obstoječe tipologije jezer na podlagi rib, ampak smo najprej za Bohinjsko jezero in Blejsko jezero določili referenčno združbo. Uporabili smo zgodovinske podatke in podatke o ulovih rib. Od metod, s katerimi vrednotimo vpliv vseh obremenitev, so z indeksom obremenitve najbolj skladne vrednosti bile ugotovljene na podlagi prilagojene italijanske metode, najmanj pa na podlagi prilagojene avstrijske metode. Za vrednotenje ekološkega stanja alpskih jezer v Sloveniji predlagamo uporabo prilagojene italijanske metode, ki je osnovana na istih metrikah kot originalna italijanska metoda in z značilnimi referenčnimi združbami rib, določenimi za Blejsko in Bohinjsko jezero.

Bohinjsko jezero

Blejsko jezero

O projektu

Naročnik

Ministrstvo za okolje in prostor

Nosilec projekta

izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

Sodelavci

dr. Samo Podgornik

dr. Špela Koren

dr. Rebeka Šiling

dr. Vesna Petkovska

Trajanje projekta

2016

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.