Katalog poplavnih dogodkov na območju Slovenije

Inštitut za vode Republike Slovenije za potrebe operativne hidrološke prognoze in hidroloških analiz vzpostavlja zbirko imenovano Katalog poplavnih dogodkov na območju Slovenije. Katalog poplavnih dogodkov bo obsegal podatke o poplavnih dogodkih površinskih voda iz različnih strokovnih in drugih zanesljivih virov, in sicer od prvih dostopnih virov do zadnje zabeležene poplave. Zbrani podatki bodo strukturirani v pregledni tabeli z izpolnjenimi obveznimi atributi (datum, lokacija, obseg poplav, vrsta poplave, vir, opis itd.) in dodatnimi atributi (slikovno in video gradivo, satelitski posnetki, geodetske izmere, hidrološka poročila, meteorološka poročila itd.). Niz podatkov, urejen za enostaven prenos v druga aplikativna programska orodja, bo lahko služil tudi kot podlaga za nadaljnje analize in načrtovanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, podlaga za obnovo opozorilne karte poplav in preverjenje kart poplavne nevarnosti ter drugim načrtovalcem v prostoru.

STROKOVNE PODLAGE ZA OPREDELITEV VPLIVA NA KEMIJSKO STANJE VODNEGA TELESA MURE ZA OP HE HRASTJE MOTA

Izdelane strokovne podlage opredeljujejo vse elemente, potrebne v postopkih izdelave Okoljskega poročila (OP) za pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru Državnega prostorskega načrta (DPN) HE Hrastje Mota. V skladu z Izhodišči za pripravo okoljskega poročila je naloga v zvezi z vplivi gradnje in obratovanja HE Hrastje – Mota na kemijsko stanje Mure je naloga odgovorila na vsa relevantna vprašanja glede na načrtovani poseg v okolje v okviru obdelave naslednjih sklopov vsebin

STROKOVNE PODLAGE ZA OPREDELITEV VPLIVA NA EKOLOŠKO STANJE MURE TER VPLIV NA SPREMEMBE HIDRO-MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI VODNEGA TELESA ZA OP HE HRASTJE MOTA

Izdelane strokovne podlage opredeljujejo vse elemente, potrebne v postopkih izdelave Okoljskega poročila (OP) za pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru Državnega prostorskega načrta (DPN) HE Hrastje Mota. V skladu z Izhodišči za pripravo okoljskega poročila je naloga v zvezi z vplivi gradnje in obratovanja HE Hrastje – Mota na ekološko stanje Mure odgovorila na vsa relevantna vprašanja glede na načrtovani poseg v okolje v okviru obdelave naslednjih sklopov vsebin.

OCENA OBSTOJEČEGA STANJA NA ODSEKU NOTRANJE MURE

Namen predmetne študije je bilo analizirati hidrološko in hidromorfološko stanje notranjega odseka Mure med Radenci in Gibino ter izdelati primerjavo med vodostaji podtalnice na Murskem in Prekmurskem polju ter primerjati spremembe gladine Mure s spremembami gladine podtalnice. Pri tem smo privzeli enako stališče kot smo ga upoštevali pri izdelavi analize obstoječega stanja za mejno Muro. Vse obdelave in analize so izhajale iz obstoječih merjenih podatkov. Vhodni podatki za izvedene analize so merjeni podatki in kot taki ne predstavljajo rezultatov matematičnega modeliranja.

UREDITEV PROBLEMOV OBSTOJEČEGA STANJA NA MEJNEM ODSEKU MURE

Za določitev koncepta reševanja obstoječega stanja mejnega odseka Mure je pomembno, da se strateško odločanje in načrtovanje izboljšanja stanja združuje z načrtovanjem ukrepov za dosego vodarskih in okoljsko naravnanih ciljev, vključno s prilagajanjem podnebnim spremembam z dodatnim načrtovanjem povečanja deleža obnovljivih virov energije iz naslova hidroenergetske rabe. Pri tem je treba upoštevati tudi razvojne možnosti Pomurja in širše Murske regije.

OCENA OBSTOJEČEGA STANJA MEJNEGA ODSEKA MURE

Izdelava strokovne ocene trenda spreminjanja stanja vodnega telesa mejnega odseka Mure (poglabljanje dna (morfološke spremembe vodnega telesa), upadanje gladin reke Mure in podtalnice Apaškega polja (hidrološke spremembe) po presečnem letu 2002 (Načelna vodnogospodarska ureditev mejnega odseka Mure – Stalna slovensko-avstrijska komisija za Muro), izdelava strokovnih podlag za stališča Republike Slovenije v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro glede določitve stanja vodnega telesa mejnega odseka Mure in izdelava strokovnih podlag za predlog ukrepov izboljšanja stanja mejnega odseka Mure, usklajenih med sosednjima državama R Slovenijo in R Avstrijo v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.