Ocena obstoječega stanja prisotnosti mikroplastike v komunalnih čistilnih napravah (testni primer VOKA Celje)

Mikroplastika v kom. čist. napravah

 

Na Komunalni čistilni napravi Celje se izvaja vzorčenje mikroplastike ob različnih pogojih obratovanja čistilne naprave (visok in nizek vodostaj, visoka in nizka temperatura vode) ter v različnih stopnjah čiščenja odpadnih voda (vhod v čistilno napravo, pred aeracijo, blato, izhod iz čistilne naprave). Odpadno vodo se vzorči tako z zajemom kot tudi z mrežo, prilagojeno za vzorčenje mikroplastike.

  O projektu

  Naročnik

  VO-KA Celje

  Nosilec projekta

  dr. Metka Gorišek

  Sodelavci

  dr. Manca Kovač Viršek

  dr. Špela Koren

  Klara Jarni

  Trajanje projekta

  2016 – 2017

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.