COHENET – Doseganje usklajnenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia – CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija).

Cilj projekta je prispevati k delu Evropske Komisije pri razvoju in preizkušanju metodologije za presojanje učinkovitosti in usklajenosti mrež morskih zavarovanih območij in zagotavljanje orodij za oceno morebitne pomanjkljivosti podatkovnih virov in njihove konsistentnosti. Projekt bo ovrednotil trenutno stanje sredozemskih morskih zavarovanih območij in drugih učinkovitih prostorskih naravovarstvenih ukrepov, ocenil usklajenost in učinkovitost mrež morskih zavarovanih območij na Jadranskem morju (koliko lahko doprinesejo k implementacije Okvirne direktive o morski strategiji – 2008/56/EC) in zagotovil konkretna priporočila za izboljšavo učinkovitosti in usklajenosti mrež morskih zavarovanih območij na Jadranskem morju.

Delo na projektu je razdeljeno na dve nalogi in aktivnost mreženja z relevantnimi deležniki v sredozemskem prostoru:

  1. Naloga 1: Zbiranje podatkov o morskih zavarovanih območij na nivoju Sredozemlja, s posebnim poudarkom na Jadranskem morju.
  2. Naloga 2: Analiza usklajenosti (Študija na Jadranskem morju)
  3. Mreženje v Sredozemlju

Projekt COHENET podpira ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, kot jih narekujejo Okvirna direktiva o morski strategiji (ODMS), Habitatna in Ptičja direktiva (92/43/EEC in 2009/147/EC), Skupna ribiška politika (Regulacija (EU) št. 1380/2013) ter Direktiva o pomorskem prostorskem načrtovanju (2014/89/EU). Širše projekt naslavlja tudi zahteve Aichi cilja 11 Konvencije o biološki raznovrstnosti in Cilj Trajnostnega razvoja 14.5 Združenih narodov.

O projektu

Nosilec projekta

Gašper Zupančič

Sodelavci

Sašo Gorjanc

dr. Gorazd Urbanič

dr. Katja Klančnik

Klara Jarni

Naročnik

Evropska komisija

Trajanje projekta:

2018 – 2019

Kontakt

Sašo Gorjanc
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

AQPLA projekt

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...