Hidromorfologija – preučevanje hidromorfoloških značilnosti površinskih voda in preučevanje spremenjenosti hidromorfoloških procesov in značilnosti zaradi različnih posegov v vodni prostor

Z vedno večjimi potrebami po vodi za namakanje, proizvodnjo električne energije, vzrejo vodnih organizmov ter s posegi v vodna in priobalna zemljišča zaradi poselitve, razvoja prometne infrastrukture in kmetijske rabe tal, je človek povzročil številne spremembe naravnih hidromorfoloških značilnosti. Zgradil je številne pregrade in jezove ter s tem prekinil značilno vzdolžno zveznost toka, nemalokrat je zožili koridorje in rekam odvzel naravni tlorisni potek.

Organizacija osmih regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021

Na Inštitutu za vode smo za Ministrstvo za okolje in prostor načrtovali, organizirali in izvedli osem regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021. Osem posvetovanj je bilo organiziranih za porečja spodnje, srednje in zgornje Save, Drave, Mure in Savinje ter povodji Soči in jadranskih rek z morjem. Več kot 440 udeležencev je aktivno sodelovalo na moderiranih posvetih v Novem mestu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Idriji, Ljubljani, Kranju in Celju.