Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) – navodila za države članice

Inštitut za vode RS (IzVRS) sodeluje v 4-letni Okvirni pogodbi o storitvah za podporo izvajanju direktiv vodnega gospodarstva ENV.D.2/FRA/2012/0013 (angl. Framework Service Contract for the Support to the Implementation of the Water Industry Directives ENV.D.2/FRA/2012/0013), ki traja od septembra 2012 in pokriva direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), direktivo o pitni vodi (98/83/ES) in kopalno direktivo (2006/7/ES). IzVRS je eden izmed šestih partnerjev v konzorciju (UBA, KWR, IzVRS, COWI, OIEau in WRc), ki ga vodi Umweltbundesamt GmbH (UBA) iz Avstrije. IzVRS je v okviru konzorcija nosilec za kopalno direktivo (2006/7/ES) in se je prijavljal na zahtevke za storitve (angl. service requests) Evropske komisije, povezane z izvajanjem te direktive.

Raziskave onesnaženosti voda, sedimentov in organizmov z mikroplastiko

Mikroplastika predstavlja enega izmed večjih problemov onesnaženja voda v današnjem času. Njen pomen je postal globalno zanimiv šele v zadnjih petih letih, pri čemer je potrebno povdariti, da so bile dosedanje raziskave narejene predvsem v razvitem zahodnem svetu (ZDA, Evropa). IzVRS je bil prvi v Sloveniji, ki je pričel s tovrstnimi raziskavami in postavil metodologijo vzorčenja in analize vzorcev. Metodologijo še vedno konstantno izpopolnjuje tudi v sodelovanju s svetovno znanimi raziskovalci iz tega področja (MSFD Technical Subgroup on Marine Litter).