Preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z metodološkim pravilnikom in z uredbo o pogojih in omejitvah pri umeščanju v prostor in izvajanju dejavnosti

Namen naloge je izvajanje določb predpisov skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. list RS, št. 60/07) in Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih in erozijskih območjih (Ur. list RS, št. 89/08).

Vzporedno z izvajanjem pregleda hidrološko hidravličnih strokovnih podlag za preveritev možnosti poseganja na poplavna območja (Kolman G., Poročilo o delu IzVRS za leto 2014), ki morajo biti skladne s Pravilnikom in Uredbo, je bil za potrebe Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje in Inštituta za vode RS vzpostavljen enotni sistem vodenja pregledanih in potrjenih hidrološko hidravličnih študij.

Vzpostavljena in posodobljena enotna evidenca pregledanih dokumentacij je v letu 2014 služila tudi kot podatkovni vir nekaterim ostalim nalogam iz Programa IzVRS za leto 2014 in sicer za posodabljanje evidence pretokov (Program IzVRS za leto 2014, Naloga I/2/4: Posodobitev evidence in podatkovnega sloja pretokov Q10, Q100 in Q500 iz HH študij, IzVRS arhiva in rezultatov analiz ARSO), posodabljanje integralne karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti (Program IzVRS za leto 2014, Naloga I/2/6: Posodobitev integralne karte poplavne nevarnosti in integralne karte razredov poplavne nevarnosti za objavo v Atlasu okolja in izdelava integralne karte razredov globin pri Q100) in posodobitev opozorilne karte poplav (Program IzVRS za leto 2014, Naloga I/2/7: Posodobitev opozorilne karte poplav iz leta 2007).

V evidenčni tabeli so vpisane vse hidrološko hidravlične študije, ki so bile pregledane ali na ARSO ali na IzVRS, bile potrjene kot pozitivne ali zavrnjene kot negativne. Pregledana projektna dokumentacija je služila v postopkih pridobivanja dovoljenja oziroma možnosti poseganja na poplavna področja pri prostorskem načrtovanju za pripravo prostorskih aktov (državnih in občinskih prostorskih načrtov, občinskih podrobnih prostroskih načrtov in izdajo gradbenih dovoljenj).

Ključne besede

O projektu

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.