HyMoCARES: hidromorfološko vrednotenje in upravljanje porečij za ohranitev alpskih vodotokov s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami

 

logo-HyMo CARES

Splošni podatki o projektu

Celoten naslov projekta: Hydromorphological assessment and management at basin scale for the Conservation of Alpine Rivers and related Ecosystem Services

Slovenski naslov projekta: Hidromorfološko vrednotenje in upravljanje porečij za ohranitev alpskih vodotokov s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami

Akronim projekta: HYMOCARES

Koda projekta: ASP445

Program: Transnacionalni program Interreg Območje Alp

Skladno s ciljem izboljšati hidromorfološko stanje vodotokov v alpskem območju, se je v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp z začetkom leta 2017 začel izvajati projekt HyMoCARES – HydroMorphological assessment and management at basin scale for the Conservation of Alpine Rivers and related Ecosystem Services. Glavni cilj projekta za območje Slovenije je skladno s predpisi in strateškimi usmeritvami upravljanja voda in ohranjanja narave, izboljšanje hidromorfološkega stanja vodotokov z vpeljavo koncepta ekosistemskih storitev, kot je npr. izboljšano varstvo pred poplavami, optimizirana proizvodnja obnovljive energije, ohranjanje ekološke raznolikosti in nenazadnje približevanje uporabnikom vodotokov s stališča kulture, izobraževanje in turizma.

Najpomembnejše naloge in pričakovani rezultati projekta HyMoCARES so:

  1. priprava nabora metod in orodij, za natančnejšo oceno obsega ekosistemskih storitev določenega rečnega ekosistema in njihovo stanje,
  2. izdelava podlag za kontrolo učinkov in koristi konkretnih ukrepov, ki se načrtujejo zaradi izboljšanja zveznosti transporta sedimentov in ekološkega stanja alpskih rek,
  3. izdelava podlag za določitev vrednotenja vplivov različnih aktivnosti in ukrepov na posamezne ekosistemske storitve in medsebojni vpliv
  4. priprava temeljev za načrtovanje optimalnih scenarijev ukrepanja in razvoja (načrtovanje rabe vode in obvodnega prostora, upravljanje, obnove rečnih ekosistemov,…) z optimalnim učinkom na razpoložljivost ekosistemskih storitev,
  5. promocija rezultatov ciljnim skupinam (predvsem strokovnjakom in odločevalcem na področju doseganja dobrega stanja voda in ohranjanja narave) za njihovo vključitev v postopke implementacije EU direktiv in nacionalnih predpisov.

Vpeljavo omenjenega bomo v Sloveniji preverili na pilotnem območju – odsek reke Drave med HE Zlatoličje in HE Formin.

Trajanje projekta

1. 11. 2016 – 30. 10. 2019

Povezane vsebine

  1. HYMOCARES
  2. Interreg Alpine Space

Partnerji

Agencia per la Protezione civile – Agentur für Bevölkerungsschutz (I, vodilni partner), Universität für Bodenkultur Wien (A), Autorita di Bacino del Fiume Adige (I), Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (I), Departement des Hautes-Alpes-Service Ressources Naturelles et Risques (F), Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung (A), Inštitut za vode Republike Slovenije (SI), Provincia Autonoma di Trento (I), Forschungsverbund Berlin e.V. (D), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (F), Erdgenossische Technische Hochschule – ETH Zürich (SUI), Landefischereiverband Bayern e.V. (D), Ufficio del corsi d’acqua (I).

Slovenski opazovalci projekta

Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod za Ribištvo Slovenije, Dravske elektrarne Maribor, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Ključne besede

O projektu

Vrednost celotnega projekta

2.474.627,50 EUR

Sofinanciranje – ERDF (85%)

2.103.433,38 EUR

Lastna udeležba (15%)

371.194,13 EUR

 

Vrednost IzVRS v projektu

221.400,00 EUR

Sofinanciranje – ERDF (85%)

188.190,00 EUR

Lastna udeležba – MOP (15%)

33.210,00 EUR

Vodja projektne skupine

mag. Luka Javornik

Sodelavci na projektu

dr. Sašo Šantl

Klemen Šavli

Peter Suhadolnik

Urška Kocijančič

Kontakt

mag. Luka Javornik

00386 1 47 75 364

luka.javornik@izvrs.si

 

dr. Sašo Šantl

00386 1 47 75 367

saso.santl@izvrs.si

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.