SPARE: Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov

SPARE

 

Splošni podatki o projektu

Celoten naslov projekta: Strategic Planning for Alpine Riverine Ecosystems – Integrating protection and development

Slovenski naslov projekta: Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov

Akronim projekta: SPARE

Koda projekta: ASP170

Program: Transnacionalni program Interreg Območje Alp

 

Zaradi izboljšanja življenjskega okolja v alpskem območju se je v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp z začetkom leta 2016 začel izvajati projekt SPARE – Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov  (SPARE – Strategic Planning for Alpine Riverine Ecosystems – Integrating protection and development). Glavni cilj projekta za območje Slovenije je, v skladu s predpisi in strateškimi usmeritvami upravljanja voda in ohranjanja narave, metodološko in postopkovno podpreti odločanje o prioritetah po ohranjanju ali obnovi rečnih ekosistemov in tudi utemeljevanje odstopanj od okolijskih ciljev zaradi rabe voda in vodnega prostora ali varstva pred škodljivim delovanjem voda.

 

Pomembne naloge projekta SPARE so:

  1. pregled dobrih praks (v alpskem prostoru in tudi širše) ter izvedba delavnice z vabljenimi strokovnjaki izbrane dobre prakse
  2. analiza in testiranje izbranih primernih metodoloških pristopov za določanje prioritetnih odsekov vodotokov za ohranjanje (določitev kriterijev za vrednotenje ranljivosti vodnega okolja, možnost vpeljave koncepta ekosistemskih storitev) ter analizo primernosti vodotokov za rabe voda in vodnega prostora (kriteriji za vrednotenje potreb in privlačnosti)
  3. izvedba postopka sodelovanja, analize in odločanja med deležniki, ki so pristojni za doseganje ciljev dobrega stanja voda, ter deležniki, ki so pristojni za doseganje ciljev, ki so vezani na rabo voda in vodnega prostora in varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Trajanje projekta

16.12.2015 – 15.12.2018

Povezane vsebine

  1. SPARE
  2. Interreg Alpine Space

Partnerji

BOKU – Universität für Bodenkultur Wien (A, vodilni partner), ARPA VDA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (I), IzVRS – Inštitut za vode Republike Slovenije (SI), IRSTEA – Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (F), ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (I), Water Management Planning upper Austria – Land Oberösterreich (A), SMRD – Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents (F), CIPRA – Commission Internationale pour la Protection des Alpes (LI), PTE – Fundaziun Pro Terra Engiadina (CH).

Slovenski opazovalci projekta

Agencija RS za okolje, Zavod za Ribištvo Slovenije, Ustanova Fundacija za Sočo, Soške elektrarne Nova Gorica, Direkcija Republike Slovenije za vode.

Ključne besede

O projektu

Vrednost celotnega projekta

1.964.142,06 EUR

Sofinanciranje – ERDF (85%)

1.669.520,75 EUR

Lastna udeležba (15%)

294.621,31 EUR

 

Vrednost IzVRS v projektu

306.825,01 EUR

Sofinanciranje – ERDF (85%)

260.801,26 EUR

Lastna udeležba – MOP (15%)

46.023,75 EUR

Vodja projektne skupine

dr. Sašo Šantl

Sodelavci na projektu

Klemen Šavli

Uroš Robič

Urška Kocijančič

Aleksandra Aubreht

Kontakt

Uroš Robič

003861 47 75 328

uros.robic@izvrs.si

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.