SedAlp

Sediment management in Alpine basins: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower

Podrobna predstavitev projekta

Projekt SedAlp je financiran iz programa Evropskega teritorialnega sodelovanja »Alpski prostor« v okviru 3. prednostne naloge Okolje in preprečevanje tveganja. Konzorcij projekta SedAlp vključuje partnerje iz 5 alpskih držav, ki smo si v okviru projekta zavzemali za bolj integrirano načrtovanje na področju problematike plavin in plavja v alpskih porečjih.

IzVRS je v okviru projekta SedAlp skupaj s podizvajalcem Hidrotehnikom preučeval testno hudourniško območje Bistričice in povodje Kamniške Bistrice v okviru občine Kamnik z nekaterih vidikov procesov in pojavov sproščanja, premeščanja in odlaganja plavin in lesenega plavja. Na osnovi ugotovitev iz testnega območja, rezultatov skupnih čezmejnih aktivnosti in sinergijskih vplivov rezultatov vseh sodelujočih parterjev smo v okviru projekta oblikovali praktične strokovne podlage za optimiziranje upravljanja s plavinami in lesenim plavjem in posledično racionalnejše porabe javnih sredstev in večje varnosti prebivalcev in infrastrukture.

Povezava na dodatne vsebine

  1. http://www.sedalp.eu/project/

Partnerji

logo2
logo1

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
2.591.350 EUR

OSTALI MEDNARODNI PROJEKTI

linija

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...