Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 – SI Natura upravljanje 2000

Cilj projekta je bil sprejetje programa upravljanja Nature 2000 na Vladi RS za novo finančno obdobje 2014-2020. Program se je pripravljal v okviru projekta, financiranega s prispevkom LIFE+ finančnega mehanizma Evropske skupnosti. Vodilni partner projekta je bilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), kot partnerji pa smo sodelovali Inštitut za...

Elementi stanja voda pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka

V raziskavi je bila preverjena povezanost hidroloških parametrov in njihovih sprememb z ekološkim stanjem voda, torej združbami vodnih organizmov, v malih alpskih vodotokih Slovenije. V spremembe hidrološkega režima so bili zajeti predvsem odvzemi vode za potrebe delovanja malih hidroelektrarn. Na podlagi izsledkov smo podali predlog za izračun ekološko sprejemljivega pretoka,...