Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 – SI Natura upravljanje 2000

Podrobna predstavitev projekta

Cilj projekta je bil sprejetje programa upravljanja Nature 2000 na Vladi RS za novo finančno obdobje 2014-2020. Program se je pripravljal v okviru projekta, financiranega s prispevkom LIFE+ finančnega mehanizma Evropske skupnosti. Vodilni partner projekta je bilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), kot partnerji pa smo sodelovali Inštitut za vode RS (IzVRS), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), Zavod za ribištvo Slovenije(ZZRS), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). V Sloveniji imamo trenutno 354 območij Natura 2000, od tega jih je 323 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. V okviru območij Nature 2000 varujemo 236 vrst rastlin in živali ter 60 habitatnih tipov. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

Za vsako vrsto in habitatni tip na vseh območjih Natura 2000 v Sloveniji smo v sklopu priprave PUN2000 opredelili vrednosti podrobnejših varstvenih ciljev in podrobnejše varstvene cilje. Z vrednostmi podrobnejših varstvenih ciljev smo definirali ključne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da so vrste oz. habitatni tipi v ugodnem stanju. Glede na stanje v naravi smo vrednostim podrobnejših varstvenih ciljev določili podrobnejši varstveni cilj, ki določa, ali je treba vrednost podrobnejšega varstvenega cilja izboljšati, ohraniti ali obnoviti. Vse z namenom, da bi ohranili ali ponovno vzpostavili ugodno stanje vrst in habitatnih tipov. Za izvajanje varstvenih ciljev smo določili odgovorne sektorje in nosilce. Za nekatere vrste in habitatne tipe smo predpisali tudi konkretne sektorske ukrepe.

Povezava na dodatne vsebine

http://www.natura2000.si/index.php?id=21

 Partnerji

logo5
logo4
logo3
logo2
logo1

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
100000 EUR

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.