Priprava in zagotovitev strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive (2007/60/ES)

Način in vsebina priprave kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti določata Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. list RS, št. 60/2007) in Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Ur. list RS, št. 7/2010).

Karte poplavne nevarnosti zajemajo geografska območja, na katerih lahko pride do naslednjih vrst poplav:

  1. poplav z majhno verjetnostjo nastanka oziroma poplav kot posledice izrednih dogodkov,
  2. poplav s srednjo verjetnostjo nastanka, kar pomeni z 1% verjetnostjo nastanka,
  3. poplav z veliko verjetnostjo nastanka, kjer je to primerno.

Za vsako vrsto poplav iz prejšnjega odstavka je treba prikazati naslednje podatke:

  1. obseg poplav,
  2. globino vode ali višino gladine vode, kar je ustrezno, in
  3. hitrost toka ali ustrezni pretok vode, kjer je to primerno.

Priprava kart poplavne nevarnosti na obalnih območjih, na katerih je vzpostavljena ustrezna stopnja zaščite, ali območjih, kjer je vzrok za poplavo podzemna voda, se omeji na vrsto poplave iz prve alineje drugega odstavka tega člena.

Ključne besede

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.