28_logo

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

(Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley)

O PROJEKTU

Podnebne spremembe različno vplivajo na posamezne regije, zato je smiselno prilagajanje na podnebne spremembe osnovati na regionalnem nivoju. Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar le – tega ogrožajo naravne nesreče (suše, poplave, pozebe in močni vetrovi), ki so zaradi vpliva podnebnih sprememb vse pogostejše.

Cilji projekta LIFE ViVaCCAdapt:

 1. Analiza obstoječega stanja v Vipavski dolini z ozirom na prilagajanje na podnebne spremembe;
 2. Opredelitev strateških ukrepov za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe;
 3. Priprava strategije za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini;
 4. Uskladitev opredeljenih ciljev in strateških ukrepov ter ocena možnih pozitivnih in negativnih vplivov predlaganih ukrepov na okolje;
 5. Vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (Decision Support System) za namakanje z namenom racionalizacije porabe vode v skladu z zahtevo Okvirne vodne direktive in Programa razvoja podeželja;
 6. Vzpostavitev demonstracijskega centra protivetrnih pasov z namenom ozaveščanja o pomenu protivetrnih pasov.

Pomembne povezave:

 

28_logotipi

  PARTNERJI

  • Razvojna agencija ROD Ajdovščina (koordinator projekta)
  • BO – MO svetovalno podjetje, d.o.o.
  • HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.
  • Občina Ajdovščina
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  O projektu

  Akronim projekta

  LIFE ViVaCCAdapt

  Številka projekta

  LIFE15 CCA/SI/000070

  Trajanje projekta

  1.7.2016 – 30.6.2021

  Spletna stran

  http://www.life-vivaccadapt.si/

  Facebook

  https://www.facebook.com/LIFE-Vivaccadapt-191839994578835/

   

  Vrednost celotnega projekta

  869.028,00 EUR

  Sofinanciranje EU

  520.516,00 EUR

  Nacionalno sofinanciranje – MOP

  173.506,00 EUR

  Lastna udeležba

  175.006,00 EUR

   

  Vrednost IzVRS v projektu

  105.060,00 EUR

  Sofinanciranje EU (60%)

  63.036,00 EUR

  Nacionalno sofinanciranje – MOP (20%)

  21.012,00 EUR

  Lastna udeležba – MOP (20%)

  21.012,00 EUR

  Fotogalerija

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.