Priprava in zagotovitev strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive (2007/60/ES)

Posodobitev integralne karte poplavne nevarnosti in integralne karte razredov poplavne nevarnosti za objavo v Atlasu okolja in izdelava integralne karte globin pri Q100

Za potrebe izvajanja Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) v zvezi s pripravo za državo prioritetnih državnih prostorskih načrtov je bila vzpostavljena evidenca HH študij za katere sta IzVRS in ARSO podala mnenje o skladnosti z metodološkim pravilnikom in izdelan podatkovni sloj na ravni k.o., ki je bil objavljen v Atlasu okolja. Študije so bile izdelane v postopkih priprave DPN-jev, občinskih prostorskih aktov in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2012 je bila na podlagi evidence in pridobljenih vektorskih podatkovnih slojev prvič izdelana integralna karta razredov poplavne nevarnosti za območje RS.

Namen nadaljevanja priprave podatkovnih slojev za posodobitev integralne karte je zagotovitev pripomočka v procesih vrednotenja posegov v prostor z vidika poplavne nevarnosti in ogroženosti. S tem bodo proaktivno optimizirani postopki posegov v prostor, saj bodo načrtovalci in investitorji imeli bolj natančne podatke o poplavni nevarnosti. Vektorski podatkovni sloji so prikazani v Atlasu okolja.

Vsebine integralne karte poplav so:

  1. integralna karta poplavne nevarnosti iKPN (iKPN_OVR, iKPN_Q10, iKPN_Q100, iKPN_Q500, OHM_opombe)
  2. integralna karta razredov poplavne nevarnosti iKRPN (iKRPN_OVR, iKRPN_Pm, iKRPN_Pp, iKRPN_Ps, iKRPN_Pv, OHM_opombe)
  3. integralna karte globin pri Q100 (iKG100_OVR, iKG100_Gm, iKG100_Gs, iKG100_Gv, iKG100_OHM_opombe)

Viri:

Vzpostavitev integralne karte poplavne nevarnosti se izvaja s pomočjo rezultatov obstoječih HH študij, ki jih je do sedaj potrdil IzVRS oziroma ARSO.

Podatkovni sloj se vsako leto 2x novelira in preda MOP, ki ga po potrditvi preda ARSO za objavo na Atlasu okolja.

Ključne besede

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.