Priprava strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive (2007/60/ES)

Posodobitev opozorilne karte poplav iz leta 2007, objavljene na Atlasu okolja

Opozorilna karta poplav (OPKp) in njena vloga je v definirana v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Ur .list RS, št. 60/2007.

Eden od osnovnih namenov OPKp je združevanje dosegljivih podatkov o dosegu poplav. Vsebine se obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke in razpoložljive finančne vire, predstavitev pa je primerna za karte merila M 1:50.000 in manj natančno.

Z objavo sloja je cilj opozoriti urejevalce prostora in ostalo javnost na nevarnost poplav.

Vsebine OPKp2014 so:

 1. karta poplav (zelo redke poplave, redke poplave in pogoste poplave)
 2. karta poplav (smer toka poplavljanja)
 3. karta poplav (odsek vodotoka ki poplavlja)
 4. funkcionalne razlivne površine
 5. poplavni dogodki

Viri:

Podatki, ki so bili uporabljeni za posodobitev OPKp so zajeti iz različnih virov, različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti. Grafika je pridobljena na podlagi:

 1. OPKp2007;
 2. OPKp2012 februar;
 3. OPKp2012 november;
 4. v bližnji in daljni preteklosti zabeleženih poplavnih dogodkov (poplavne linije določene na podlagi dejanskih poplavnih dogodkov) ;
 5. modeli (poplavne linije določene na podlagi hidrologije, hidravlike);
 6. ostalo (različni viri npr. revija Ujma, Geografski zbornik…)

Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v sloje OPKp.

Zato VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI.

Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine.

Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij…

OCENA ZANESLJIVOSTI :1…najmanjša, 10…največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka.

Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka:

1-4          glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki;

5-6          boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni;

7-8          boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni;

9-10        dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji..

Do sedaj vidne vsebine na Atlasu okolja (OPKp 2007):

 1. opozorilna karta poplav (pogoste)
 2. opozorilna karta poplav (redke)
 3. opozorilna karta poplav (zelo redke)
 4. opozorilna karta poplav (smer)
 5. poplavna linija (op.p.: to so odseki vodotoka, ki poplavljajo)
 6. poplavni dogodki

so v OPKp 2014 nadomestile naslednje vsebine (sloji):

 1. pogoste poplave
 2. redke poplave
 3. zelo redke poplave
 4. smer poplavnega toka
 5. odsek poplavljanja
 6. funkcionalne razlivne površine
 7. poplavni dogodki (opredeljeni po datumu)

Podatkovni sloj je bil noveliran in predan MOP ki naj bi ga po potrditvi predal ARSO za objavo na Atlasu okolja.

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
8200 EUR

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.