Projekt CAMIS: Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče

V okviru operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – Evropsko teritorialno sodelovanje se je izvajal projekt CAMIS. Glavni namen projekta je bilo iskanje kompromisov med različnimi deležniki ter vzpostavljanje ustreznejšega čezmejnega upravljanja ali gospodarjenja z reko iz vidika trajnostne rabe strateških virov in ohranjanja vodotokov. Vsebinsko je bil projekt razdeljen na dva dela:

 1. analitično raziskovalni del je vključeval analize rečne morfologije in hidravlike ter analizo kakovosti voda in primernosti rabe voda;
 2. praktično aplikativni del se je posvečal pilotnim aktivnostim, ki bodo prispevale k trajnostni rabi reke in določenih območij v okviru porečja zlasti v rekreacijske in turistične namene.

Inštitut za vode Republike Slovenije je v projektu CAMIS razvil podporno metodo za presojo primernosti vodnega in obvodnega prostora za izbrane rabe vode v zgornjem delu povodja Soče (hidroenergija, ribogojstvo, kopanje in komunalna ureditev za namene ribištva), ki temelji na večkriterijskem pristopu in prostorski analizi in relacijah različnih merodajnih podatkov. Metoda omogoča trajnostno in usklajeno načrtovanje aktualnih rab vode na izbranem pilotnem območju, hkrati pa rezultati omogočajo primerjalni čezmejni prenos znanja na celotno povodje Soče ter na druga povodja ali porečja. Cilji razvoja metode in pristopa so bili predvsem:

 1. vpeljati sodobno upravljanje vodnega in obvodnega prostora,
 2. nuditi podporo celovitemu upravljanju vodnega in obvodnega prostora na lokalni, regionalni, nacionalni in meddržavni ravni,
 3. usklajevati rešitve z aktivnim vključevanjem deležnikov z vseh ravni,
 4. spodbuditi in uveljavljati interdisciplinarno znanje in pristop ter
 5. razvijati podporne metode in informacijska orodja.

Partnerstvo projekta

Vodilni partner je bil Posoški razvojni center, v projektu pa je sodelovalo še deset partnerjev z obeh strani meje. Na slovenski strani so to občina Bovec, občina Kobarid, občina Tolmin, občina Idrija, Zavod za zdravstveno varstvo iz Nove Gorice ter Inštitut za vode RS, na italijanski pa Pokrajina Gorica, Občina Turjak, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in Autorità di Bacino iz Benetk.

Trajanje projekta

1. 8. 2012 – 31. 3. 2015

Povezane vsebine

 1. Spletno mesto mednarodnega projekta: http://www.camisproject.eu/
 2. Zloženka CAMIS ITA
 3. Zloženka CAMIS ANG
 4. Plakat CAMIS
 5. Brošura CAMIS
 6. Zloženka Camis SLO

Ključne besede

O projektu

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja projektne skupine
Pošlji sporočilo

mag. Sašo Šantl, vodja projekta CAMIS
Pošlji sporočilo

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

DanubeSediment_Q2 projekt

V projektu DanubeSediment se je prvič vzpostavilo transnacionalno sodelovanje inštitucij vzdolž povodja Donave, z namenom celostnega upravljanja s plavinami v povodju Donave. V projektu so se zbrali podatki o metodah in rezultatih spremljanja stanja transporta plavin vzdolž povodja Donave ter pripravile so se Smernice za upravljanje s plavinami in Priročnik...

AQPLA projekt

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....