Razvrstitev poplavno ogroženih območij in določitev območij pomembnega vpliva poplav v Sloveniji

Eden izmed pomembnejših ciljev predhodne ocene poplavne ogroženosti je določitev območij pomembnega vpliva poplav na državni ravni, za katera se izdelajo podrobnejše karte nevarnosti in ogroženosti ter načrti zmanjševanja ogroženosti. V sklopu predhodne ocene in analize prihodnjih poplav ter njihovih potencialnih škodnih posledic je bilo izdelano orodje, ki izboljšuje transparentnost odločanja o lokacijah poplavno ogroženih območij, za katera bo treba prednostno pripraviti načrte zmanjšanja poplavne ogroženosti in zagotoviti sredstva za izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov.

Pri določitvi je bil uporabljen koncept prednostne razvrstitve dejanskih in potencialnih poplavno ogroženih območij. Na podlagi petih osnovnih kart razvrstitve poplavno ogroženih območij in šeste, skupne kombinacijske karte, ter na podlagi izbranega kriterija pomembnosti, je bilo izdelanih 8 variantnih predlogov območij pomembnega vpliva poplav. Predlog za javno obravnavo je bil izdelan na podlagi enotnega kriterija prvih 40% skupnega indeksa ogroženosti kombinacijske (K) karte in prvih 20% skupnega indeksa osnovnih (O) kart razvrstitve zdravja ljudi (ZL), okolja (OK), kulturne dediščine (KD), gospodarskih dejavnosti (GD) in občutljivih objektov (OB). Po zaključku javne obravnave in obravnavi 50-ih predlogov, komentarjev in pobud je bil izdelan končni podatkovni sloj za raven merila 1:50 000, ki vsebuje 61 območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in osnovne statistike ogrožencev na teh območjih.

Na 61 območjih pomembnega vpliva poplav, ki skupaj obsegajo 50 km2, je potencialno ogroženih 130000 prebivalcev, 23000 stavb, 540 kulturnih spomenikov, 17000 poslovnih subjektov, 600 km javne infrastrukture in 400 občutljivih objektov. Opredeljena območja potencialno pomembnega vpliva poplav izkazujejo, da bi z izvedbo gradbenih ukrepov v višini ca. 600 mio EUR poplavno ogroženost države zmanjšali za polovico, pri čemer je treba upoštevati, da so po drugi strani v zadnjih 25 letih poplave povzročile okoli 75 mio EUR škode na leto.

Povezava na dodatne vsebine:

  1. Đurović, B. 2012. Določitev in razvrstitev poplavno ogroženih območij v Sloveniji, povzetek metode dela in rezultatov, IzVRS, Ljubljana. Dostopno z: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/metodologija_dolocanja_obmocij.pdf
  2. Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav (MKO, 2013). Dostopno z: www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/porocilo_OPVP.pdf

Sodelavci na projektu

ANZELJC Darko

Povezane vsebine:

  1. Novelacija in dopolnitev Opozorilne karte poplav. Letno poročilo o delu na nalogi I/2/2.1, nosilec naloge: Darko Anzeljc. Inštitut za vode Republike Slovenije, november 2012. Naročnik: MOP, program dela IzVRS za leto 2012; Dostopno z: http://evode.arso.gov.si/direktive/FD_tabela.htm
  2. Predhodna ocena poplavne ogroženosti. Letno poročilo o delu na nalogi I/3/1, nosilec naloge: Darko Anzeljc. Inštitut za vode Republike Slovenije, december 2011. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, program dela IzVRS za leto 2011
  3. Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za 7 območij pomembnega vpliva poplav v RS. Letno poročilo o delu na nalogi I/2/11, nosilec naloge: Tina Mazi. Inštitut za vode Republike Slovenije, september 2014. Naročnik: MOP, program dela IzVRS za leto 2014 (naloga se izvaja od leta 2013); Dostopno z: http://evode.arso.gov.si/direktive/FD_tabela.htm
  4. Izdelava kart poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji (2013-2014). Letno poročilo o delu na nalogi I/2/2, nosilec naloge: Blažo Đurović. Inštitut za vode Republike Slovenije, december 2013, december 2014. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, program dela IzVRS za leti 2013 in 2014.
  5. Posodobitev integralne karte poplavne nevarnosti in integralne karte razredov poplavne nevarnosti za objavo v Atlasu okolja (60 novih HH študij) in izdelava integralne karte globin pri Q100. Letno poročilo o delu na nalogi I/2/6, nosilec naloge: Mladen Ajdič. Inštitut za vode Republike Slovenije, december 2014. Naročnik: MOP, program dela IzVRS za leto 2014 (naloga se izvaja od leta 2012); Dostopno z: http://evode.arso.gov.si/direktive/FD_tabela.htm
  6. Priprava ekonomskih vsebin načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti. Letno poročilo o delu na nalogi I/2/3, nosilec naloge: Špela Petelin. Inštitut za vode Republike Slovenije, december 2014. Naročnik: MOP, program dela IzVRS za leto 2014 (naloga se izvaja od leta 2013); Dostopno z: http://evode.arso.gov.si/direktive/FD_tabela.htm

Ključne besede

O projektu

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.