Strokovne naloge v povezavi z izvajanjem slovenskih predpisov s področja poplavne ogroženosti

Novelacija in dopolnitev Opozorilne karte poplav

Opozorilna karta poplav (OPKp) in njena vloga je v definirana v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Ur .list RS, št. 60/2007.

Eden od osnovnih namenov OPKp je združevanje dosegljivih podatkov o dosegu poplav. Vsebine se obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke in razpoložljive finančne vire, predstavitev pa je primerna za karte merila M 1:50.000 in manj natančno.

Z objavo sloja je cilj opozoriti urejevalce prostora in ostalo javnost na nevarnost poplav.

Uporabljene so bile usmeritve in izhodišča:

 1. iz vira v katerem je bilo na razpolago več poplavnih linij različnih povratnih dob, je bila izbrana tista z največjim dosegom;
 2. območje poplavljanja je eno. Kategorije pogostih, redkih in zelo redkih poplav se združi v en sloj poplav (usmeritev naročnika);
 3. posamezni poligon ima atribut kategorija pogostosti in ocena zanesljivosti;
 4. poplavna območja, pri katerih je bil v viru vodotok izvzet so bila združena v en poligon.

Vsebine OPKp2012 november so:

 1. opozorilna karta poplav (območja poplavljanja)
 2. opozorilna karta poplav (smer poplavljanja)
 3. opozorilna karta poplav (odsek vodotoka ki poplavlja)
 4. poplavni dogodki
 5. funkcionalne razlivne površine

Viri

Podatki, ki so bili uporabljeni za posodobitev OPKp so zajeti iz različnih virov, različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti. Grafika je pridobljena na podlagi:

 1. OPKp2007;
 2. OPKp2012 februar;
 3. v bližnji in daljni preteklosti zabeleženih poplavnih dogodkov(poplavne linije določene na podlagi dejanskih poplavnih dogodkov) ;
 4. modeli (poplavne linije določene na podlagi hidrologije, hidravlike);
 5. ostalo (različni viri npr. revija Ujma, Geografski zbornik…)

Prikazana območja poplavljanja ne obsegajo vseh poplavnih območij, ampak le tista za katero so bili na voljo podatki, katere je bilo v razpoložljivem času možno integrirati v sloje OPKp.

Zato VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI.

Možne so občasne spremembe sloja v kolikor se ugotovijo in upoštevajo očitne napake ali dodatne informacije, ki vodijo v določitev dodatnih (spremenjenih) območij poplavljanja ali v spremembo natančnosti dosegov že prikazanih poplavljenih območij in višino gladine.

Natančnost prikaza je glede na vir podatka prostorsko zelo različna, vendar sledi določitvi natančnosti vsaj za merilo kart 1:50.000. Viri so različne natančnosti izdelave in (kartografskega, digitalnega) zapisa, ter različne časovne oddaljenosti in zajemajo v bližnji in daljni preteklosti zabeležene poplavne dogodke, rezultate hidravličnih modelov, publikacij…

OCENA ZANESLJIVOSTI :1…najmanjša, 10…največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka.

Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka:

1-4          glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki;

5-6          boljše poznavanje območja, posamezni podatki o poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni;

7-8          boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni;

9-10        dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeleženi in analizirani dogodki, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni z sodobnimi orodji..

Do sedaj vidne vsebine na Atlasu okolja (OPKp 2007):

 1. opozorilna karta poplav (pogoste)
 2. opozorilna karta poplav (redke)
 3. opozorilna karta poplav (zelo redke)
 4. opozorilna karta poplav (smer)
 5. poplavna linija (op.p.: to so odseki vodotoka, ki poplavljajo)
 6. poplavni dogodki

so v OPKp 2012 november nadomestile naslednje vsebine (sloji):

 1. opozorilna karta poplav (območja poplavljanja)
 2. opozorilna karta poplav (smer poplavljanja)
 3. opozorilna karta poplav (odsek vodotoka ki poplavlja)
 4. poplavni dogodki (opredeljeni po datumu)
 5. funkcionalne razlivne površine

Podatkovni sloj je bil noveliran in predan MKO ki naj bi ga po potrditvi predal ARSO za objavo na Atlasu okolja.

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
24000 EUR

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.