Študija habitatne primernosti za podporo določitvi Qes za ciljni ribji vrsti kapelj in soška postrv

Qes

Cilj projekta je bil, da se za potok Hubelj v Ajdovščini v območju predvidenega odvzema tehnološke vode za podjetje Fructal d.o.o. določi pretok vode, ki ga je za zagotavljanje ustreznega habitatnega stanja ciljnih vrst kapelj in soška postrv treba ohranjati v potoku. V sklopu naloge je bilo izvedeno: hidrološka analiza, meritve pretokov, ihtiološka študija, hidrodinamično in habitatno modeliranje ter predlog rešitve z uvedbo sprejemljivega odvzema vode v odvisnosti od trenutnega pretoka.

    OSTALE DOMAČE REFERENCE

    Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

    V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.