Študija vpliva predvidenega odvzema vode za malo hidroelektrarno (MHE) na reki Radoljni na ekološko stanje

Odseki pod vplivom odvzema vode na Radoljni

Za pridobitev vodne pravice za odvzem vode je po veljavni Uredbi o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka treba določiti ekološko sprejemljiv pretok (Qes), ki naj bi zagotavljal tudi dobro ekološko stanje vodnih teles. Ekološko stanje je nov pristop v vrednotenju kakovosti površinskih voda, vpeljan z evropsko vodno direktivo ter v slovensko zakonodajo z Zakonom o vodah; osnova je upoštevanje bioloških elementov kakovosti. Metodologije vrednotenja ekološkega stanja voda v Sloveniji smo v večji meri razvili na IzVRS ali v sodelovanju z drugimi inštitucijami.

Naročnik študije je želel pridobiti vodno pravico za odvzem vode za obratovanje male hidroelektrarne (MHE) na reki Radoljni. Izvedli smo študijo po 8. Členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka, v kateri smo preverili vpliv predvidene MHE na reki Radoljni na ekološko stanje vplivnega odseka. Za ovrednotenje ekološkega stanja smo uporabili biološke elemente kakovosti, ki se preverjeno najbolje odzivajo na spremembe hidrološkega režima (bentoški nevretenčarji, ribe). Pripravili smo predlog pogojev za odvzem vode iz reke Radoljne, na podlagi katerih bodo lahko zagotovljene dinamične hidrološke razmere ter tako ohranjanje ustreznega ekološkega stanja voda na izbranem odseku.

  studija_odvzem vode_Radoljna 2

  Referenčni odsek Radoljne gorvodno od obstoječega odvzema vode

  O projektu

  Naročnik

  Kreativ Rogaška d.o.o.

  Nosilec projekta

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Sodelavci

  dr. Vesna Petkovska

  dr. Nataša Smolar-Žvanut

  Darko Anzeljc

  Miha Knehtl

  dr. Samo Podgornik

  Tone Tavčar

  Bernard Semrajc

  mag. Edo Avdič-Mravlje

  Aljaž Jenič

  Matej Ivenčnik

  Trajanje projekta

  2015

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.