Tipologija umetnih in močno preoblikovanih vodnih teles, ki so določena s Pravilnikom o vodnih telesih površinskih voda (Ur. l. RS 63/05, 26/06, 32/11): priprava in zagotovitev strokovnih podlag za izvajanje vodne direktive (2000/60/ES)

Tipologoja_umetnih (UVT)

 

Skladno s prilogo II Vodne direktive je treba vsako vodno telo razvrstiti v svoj tip, prav tako tudi umetna (UVT) in močno preoblikovana (MPVT) vodna telesa. MPVT so telesa površinskih voda, ki imajo zaradi fizičnih sprememb, povzročenih s človekovo dejavnostjo (npr. prečni objekti in zajezitve z namenom proizvodnje elektrike ali za zmanjšanje poplavne ogroženosti), znatno spremenjene značilnosti, ki se odražajo primarno kot hidrološke in morfološke spremembe ter prekinitev vzdolžne povezanosti. UVT so telesa površinskih voda, ki jih je ustvaril človek. UVT in MPVT se razločijo skladno z deskriptorji za tisto vrsto površinskih voda (vodotok/reka, jezero, somornica, obalno morje), ki je najbolj podobna temu močno preoblikovanemu ali umetnemu vodnemu telesu. Po Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (UL RS, št. 63/2005, 26/2006, 32/2011) imamo v Sloveniji 19 MPVT in 4 UVT.

V nalogi smo najprej glede na značilnosti naravnega vodnega telesa, ki je najbližje MPVT oz. UVT, vsak MPVT oz. UVT razvrstili v eno od štirih kategorij, in sicer jezero, vodotok/reka, morje in somornica. MPVT in UVT smo nato z uporabo že obstoječih ali dodatnih deskriptorjev skladno z Vodno direktivo razvrstili v obstoječe (ekološke) tipe voda ali nove (ekološke) tipe voda. UVT in MPVT smo razvrstili v 18 ekoloških tipov, in sicer en tip obalnega morja, en tip somornic in po osem tipov jezer in vodotokov/rek. Izpostavili smo dilemo velikih razlik v značilnostih različnih delov istega vodnega telesa, saj so v nekaterih MPVT zajeti tako prosto tekoči deli kot tudi zajezeni deli, velikokrat pa se pojavlja cel razpon hidromorfoloških razmer. Ustreznost razvrstitve MPVT in UVT v ekološke tipe smo preverili s podatki združb organizmov, ki jih uporabljamo za vrednotenje ekološkega stanja oz. potenciala površinskih voda skladno z Vodno direktivo. Določena tipologija predstavlja izhodišče za razvoj metod vrednotenja ekološkega potenciala in za določitev omilitvenih ukrepov na MPVT in UVT.

  O projektu

  Naročnik

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Nosilec projekta

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Sodelavci

  dr. Vesna Petkovska

  dr. Rebeka Šiling

  Miha Knehtl

  dr. Nataša Dolinar

  dr. Urška Kuhar

  mag. Špela Remec-Rekar

  Bernarda Rotar

  Maja Sever

  doc. dr. Tina Eleršek

  dr. Janja Francé

  dr. Gorazd Kosi

  dr. Borut Mavrič

  dr. Martina Orlando-Bonaca

  izr. prof. dr. Mateja Germ

  izr. prof. dr. Alenka Gaberščik

  dr. Samo Podgornik

  Trajanje projekta

  2015

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.