Dopolnitev metodologij vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles površinskih voda na podlagi bioloških elementov kakovosti pripravljenih v letu 2013

Dopolnitev_metodologij

 

V okviru upravljanja s površinskimi vodami se morajo razviti metodologije vrednotenja ekološkega stanja voda za vsak biološki element kakovosti (BEK). Metodologije vrednotenja ekološkega stanja so bile v Sloveniji sprejete z Uredbo o stanju površinskih voda (Uredba) in Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Pravilnik) leta 2009. Po sprejetju so bile razvite številne nove metodologije vrednotenja ekološkega stanja na podlagi bioloških elementov kakovosti, obstoječe metodologije pa so bile dopolnjene. Ob zaključitvi 2. faze interkalibracije (uskladitve) metod vrednotenja ekološkega stanja na podlagi BEK na evropski ravni je bila objavljena Odločba Komisije z dne 20. septembra 2013, s katero so bile objavljene dopolnjene metodologije vrednotenja ekološkega stanja in mejne vrednosti med razredi ekološkega stanja, usklajene v procesu interkalibracije. Na podlagi teh rezultatov smo v letu 2013 pripravili strokovni predlog dopolnitev Uredbe in Pravilnika.

V okviru te naloge smo v letu 2015 pripravili predlog dopolnitev metodologij vrednotenja ekološkega stanja voda na podlagi strokovnega predloga dopolnitev Uredbe in Pravilnika iz 2013, v katerega smo vključili rezultate 2. faze interkalibracije ter dopolnitve metodologij vrednotenja ekološkega stanja, ki so bile pripravljene in usklajene v Sloveniji do konca leta 2015.

O projektu

Naročnik

Ministrsvo za okolje in prostor

Nosilec projekta

izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

Sodelavci

dr. Vesna Petkovska

dr. Nataša Dolinar

dr. Urška Kuhar

mag. Špela Remec-Rekar

Bernarda Rotar

Maja Sever

doc. dr. Tina Eleršek

dr. Janja Francé

dr. Gorazd Kosi

dr. Borut Mavrič

dr. Martina Orlando-Bonaca

izr. prof. dr. Mateja Germ

izr. prof. dr. Alenka Gaberščik

dr. Samo Podgornik

Trajanje projekta

2015

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.