Dopolnitev metodologij vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles površinskih voda na podlagi bioloških elementov kakovosti pripravljenih v letu 2013

Dopolnitev_metodologij

 

V okviru upravljanja s površinskimi vodami se morajo razviti metodologije vrednotenja ekološkega stanja voda za vsak biološki element kakovosti (BEK). Metodologije vrednotenja ekološkega stanja so bile v Sloveniji sprejete z Uredbo o stanju površinskih voda (Uredba) in Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Pravilnik) leta 2009. Po sprejetju so bile razvite številne nove metodologije vrednotenja ekološkega stanja na podlagi bioloških elementov kakovosti, obstoječe metodologije pa so bile dopolnjene. Ob zaključitvi 2. faze interkalibracije (uskladitve) metod vrednotenja ekološkega stanja na podlagi BEK na evropski ravni je bila objavljena Odločba Komisije z dne 20. septembra 2013, s katero so bile objavljene dopolnjene metodologije vrednotenja ekološkega stanja in mejne vrednosti med razredi ekološkega stanja, usklajene v procesu interkalibracije. Na podlagi teh rezultatov smo v letu 2013 pripravili strokovni predlog dopolnitev Uredbe in Pravilnika.

V okviru te naloge smo v letu 2015 pripravili predlog dopolnitev metodologij vrednotenja ekološkega stanja voda na podlagi strokovnega predloga dopolnitev Uredbe in Pravilnika iz 2013, v katerega smo vključili rezultate 2. faze interkalibracije ter dopolnitve metodologij vrednotenja ekološkega stanja, ki so bile pripravljene in usklajene v Sloveniji do konca leta 2015.

  O projektu

  Naročnik

  Ministrsvo za okolje in prostor

  Nosilec projekta

  izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

  Sodelavci

  dr. Vesna Petkovska

  dr. Nataša Dolinar

  dr. Urška Kuhar

  mag. Špela Remec-Rekar

  Bernarda Rotar

  Maja Sever

  doc. dr. Tina Eleršek

  dr. Janja Francé

  dr. Gorazd Kosi

  dr. Borut Mavrič

  dr. Martina Orlando-Bonaca

  izr. prof. dr. Mateja Germ

  izr. prof. dr. Alenka Gaberščik

  dr. Samo Podgornik

  Trajanje projekta

  2015

  OSTALE DOMAČE REFERENCE

  Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

  V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.