Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles jezer na podlagi rib

Zavod za Ribištvo Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije preverjal ustreznost v Evropi razvitih metod vrednotenja ekološkega stanja alpskih jezer na podlagi rib za Slovenijo s stališča zahtev Vodne direktive (možni načini vzorčenja, uporabljene metrike, upoštevane obremenitve, določitev referenčnih razmer in mejnih vrednosti). Namen naloge je...

Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja dinarskih vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

Bentoški nevretenčarji so eden od bioloških elementov kakovosti, na podlagi katerega vrednotimo vpliv hidromorfoloških sprememb. V okviru te naloge smo razvili metodologijo vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti na podlagi bentoških nevretenčarjev za nekatere ekološke tipe rek hidroekoregije Dinaridi, za katere metodologija vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti še ni bila razvita.