European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters

Mednarodni konzorcij kot podpora Evropski agenciji za okolje

Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM) je mednarodni konzorcij, katerega namen je podpora Evropski agenciji za okolje (EEA) za zagotavljanje pravočasnih, usmerjenih, ustreznih in zanesljivih informacij strokovni in širši javnosti za razvoj in izvajanje dobre okoljske politike v Evropski uniji in drugih državah članicah EEA. Namen je oblikovati celovit okoljski informacijski sistem za pomoč Evropski komisiji in državam članicam EEA pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje okolja, usmeritvah trajnostnega razvoja in povezovanja okoljske politike z drugimi sektorji, kot so ekonomija, sociala, promet, industrija, energetika in kmetijstvo.

IZVRS je član konzorcija pri Evropskem tematskem centru za morske in celinske vode (ETC ICM), ki nudi strokovno podporo Evropski agenciji za okolje in kjer sodelujo strokovnjaki iz številnih držav. IZVRS je član konzorcija že od leta 2007. Naloge IZVRS v teamu za morje obsegajo večinoma konceptualno delo in pripravo strokovnih podlag za integralna poročila o Evropskih morjih. Del nalog, ki jih izvaja IzVRS v okviru ETC / ICM vključuje tudi naloge povezane z morskimi odpadki, kjer pripraljamo kazalnike za morske odpadke in sodelujemo pri razvoju aplikacije “eye in earth”.

Povezava na dodatne vsebine

 1. http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/marine-and-coastal
 2. Marine and coastal environment — SOER 2010 thematic assessment; http://www.eea.europa.eu/soer/europe/marine-and-coastal-environment

Povezava na partnerje

Evropska agencija za okolje (EEA) http://www.eea.europa.eu/about-us

Evropski tematski center: http://icm.eionet.europa.eu/

Konzorcij: http://icm.eionet.europa.eu/Consortium

  O projektu

  Vrednost projekta
  7.157.158 EUR

  alpe analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora balastne vode bolska BWM konvencija čezmejno upravljanje DeFishGear dejanske visoke vode dejanski hidrogram dobro stanje rečnih ekosistemov dodatni pretok Donava Drava države članice EU državna meja ekološko sprejemljiv pretok ekološko stanje erozija funkcionalne razlivne površine HEC hidrološko – hidravlične študije Integralna karta poplav Jadransko morje karta karte poplavne nevarnosti karte poplavne ogroženosti karte razredov poplavne nevarnosti kopalna direktiva (2006/7/ES) medsektorsko sodelovanje monitoring kakovosti kopalnih voda morje naravni hidrogram nevarnost nexus voda-energija območja pomembnega vpliva poplav območja poplavljanja obnovljivi viri energije obvladovanje poplavne ogroženosti ocena škode ocenjevanje kakovosti kopalnih voda odsek vodotoka ki poplavlja ogroženost ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD) opozorilna karta pogoste poplave poplava poplave november 2012 poplavna direktiva poplavni dogodek poplavni dogodki predhodna ocena ogroženosti prilagajanje na podnebne spremembe Program upravljanja Nature 2000 2015-2020 prostorsko načrtovanje razred majhne poplavne nevarnost Pm razred preostale poplavne nevarnosti Pp razred srednje poplavne nevarnosti Ps Razred velike poplavne nevarnosti Pv razredi nevarnosti razvojni koncept rečni koridor redke poplave reke sedimenti škodni potencial smer poplavljanja strateško načrtovanje tujerodne vrste tveganje upravljanje upravljanje z vodami večkriterijski pristop visokovodni valovi vključevanje javnosti zelo redke poplave zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti

  OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

  COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

  IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

  DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

  Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

  QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

  Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...