Projekt SEE River: Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi

Inštitut za vode je bil vodilni partner mednarodnega projekta SEE River – Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi. Namen projekta je bil doseči dogovor o upravljanju rečnih koridorjev, ki upošteva tako razvojne kot varstvene vidike, na šestih izbranih mednarodnih rekah: Dravi, Bodrogu, Neretvi, Prutu, Soči in Vjosi. Projekt je uvajal nov pristop k upravljanju in načrtovanju rabe rek in prostora vzdolž njih: aktivnosti projekta smo izvajali v rečnem koridorju, to je delu porečja vzdolž reke, kjer je največ vplivov človeka.

Partnerstvo projekta

V projektu je sodelovalo 26 prepoznavnih institucij in organizacij, vključenih v upravljanje rečnih koridorjev v 12 državah jugovzhodne in srednje Evrope na številnih strokovnih področjih: upravljanje voda, varstvo narave, energetika, prostorsko načrtovanje in drugih.

 Slovenski opazovalci projekta

 1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter
 2. Dravske elektrarne Maribor.

Rezultati mednarodnega projekta

 1. priročnik SEE River,
 2. akcijski načrt za celovito upravljanje mednarodnega koridorja reke Drave,
 3. pet lokalnih akcijskih načrtov — dogovorov med deležniki iz različnih sektorjev o upravljanju petih pilotnih območij v državah vzdolž koridorja reke Drave,
 4. pet osnutkov akcijskih načrtov za celovito upravljanje rečnih koridorjev rek Bodrog, Neretva, Prut, Soča in Vjosa,
 5. izbor primerov dobrih praks celovitega upravljanja mednarodnih rečnih koridorjev,
 6. izobraževalni seminarji za prenos znanja in izkušenj,
 7. nabor predlogov za nadaljnje projekte,
 8. trajnostni načrt za nadaljnje sodelovanje partnerjev in deležnikov mreže projekta SEE River

Trajanje

1. 10. 2012 – 30. 11. 2014

Povezane vsebine:

 1. Spletno mesto projekta: www.see-river.net
 2. Facebook: https://www.facebook.com/Hand.in.Hand.for.Rivers
 3. Predstavitvena brošura projekta
 4. Zaključna publikacija SEE River,
 5. Razvojni koncept SEE RiVER,
 6. Toolkit SEE RIVER

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
2.107.354,30 EUR

alpe analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora balastne vode bolska BWM konvencija čezmejno upravljanje DeFishGear dejanske visoke vode dejanski hidrogram dobro stanje rečnih ekosistemov dodatni pretok Donava Drava države članice EU državna meja ekološko sprejemljiv pretok ekološko stanje erozija funkcionalne razlivne površine HEC hidrološko – hidravlične študije Integralna karta poplav Jadransko morje karta karte poplavne nevarnosti karte poplavne ogroženosti karte razredov poplavne nevarnosti kopalna direktiva (2006/7/ES) medsektorsko sodelovanje monitoring kakovosti kopalnih voda morje naravni hidrogram nevarnost nexus voda-energija območja pomembnega vpliva poplav območja poplavljanja obnovljivi viri energije obvladovanje poplavne ogroženosti ocena škode ocenjevanje kakovosti kopalnih voda odsek vodotoka ki poplavlja ogroženost ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD) opozorilna karta pogoste poplave poplava poplave november 2012 poplavna direktiva poplavni dogodek poplavni dogodki predhodna ocena ogroženosti prilagajanje na podnebne spremembe Program upravljanja Nature 2000 2015-2020 prostorsko načrtovanje razred majhne poplavne nevarnost Pm razred preostale poplavne nevarnosti Pp razred srednje poplavne nevarnosti Ps Razred velike poplavne nevarnosti Pv razredi nevarnosti razvojni koncept rečni koridor redke poplave reke sedimenti škodni potencial smer poplavljanja strateško načrtovanje tujerodne vrste tveganje upravljanje upravljanje z vodami večkriterijski pristop visokovodni valovi vključevanje javnosti zelo redke poplave zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja mednarodnega projekta SEE River
Pošlji sporočilo

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...