Projekt AIM: Območje Alp v gibanju – krepitev povezovanja področij voda in energija

AIM

Inštitut za vode Republike Slovenije je sodeloval v mednarodnem projektu Območje Alp v gibanju – krepitev povezovanja področij voda in energija (Alpine Space in Movement, targeted to water and energy capitalization; AIM). Glavni namen projekta je bila izdelava smernic za programsko obdobje 2014-2020, namenjenih celovitemu načrtovanju in izboljšanju sodelovanja institucij s področij upravljanja voda in energetike.

Projekt se je izvajal v finančni perspektivi 2007-2013 programa Območje Alp, ki vključuje države: Avstrija, Francija, Italija, Liechenstein, Nemčija, Slovenija in Švica. Povezoval je področji voda in energija, dve izmed vodilnih tem upravljanja naravnih virov v alpskem in tudi širšem evropskem prostoru. Izdelava smernic je temeljila na ovrednotenju preteklih izkušenj v Območju Alp, in to na podlagi pregleda izvedenih projektov, pregleda strateških potreb in predpisov na ravni EU, regionalni in nacionalni ravni s področja doseganja dobrega stanja voda in rečnih ekosistemov in področja obnovljivih virov energije, ter tudi na podlagi sodelovanja z deležniki in ugotovitvami njihovih stališč in potreb.

Glavne prepoznane prioritetne teme projekta AIM za program Območje Alp v obdobju 2014+ na področju povezave voda in energija v Alpah so naslednje:

 1. Izboljšano pridobivanje in usklajevanje podatkov
 2. Izboljšano vključevanje deležnikov in komunikacija
 3. Vključitev koncepta ekosistemskih storitev
 4. Izvajanje pristopov strateškega (prostorskega) načrtovanja na različnih prostorskih ravneh.

Partnerstvo projekta

Partnerstvo projekta združuje vodilne regijske inštitucije s področij energetike in upravljanja voda:

 1. Research on Energy Systems (Milano, Italija) – vodilni partner,
 2. European Association of elected representatives from mountain regions – AEM (Chambery, Francija),
 3. Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosistem Management, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Dunaj, Avstrija),
 4. Inštitut za vode Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija).

Slovenski opazovalci projekta:

 1. Posoški razvojni center, Tolmin,
 2. Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Nova Gorica,
 3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
 4. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana.

Trajanje projekta:

1. 10. 2013 – 31. 12.2014

Povezane vsebine:

 1. Spletno mesto mednarodnega projekta: aim2014.eu
 2. AIM_brošura
 3. AIM_plakat

Ključne besede

O projektu

alpe  analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora  balastne vode  bolska  BWM konvencija  čezmejno upravljanje  DeFishGear  dejanske visoke vode  dejanski hidrogram  dobro stanje rečnih ekosistemov  dodatni pretok  Donava  Drava  države članice EU  državna meja  ekološko sprejemljiv pretok  ekološko stanje  erozija  funkcionalne razlivne površine  HEC  hidrološko – hidravlične študije  Integralna karta poplav  Jadransko morje  karta  karte poplavne nevarnosti  karte poplavne ogroženosti  karte razredov poplavne nevarnosti  kopalna direktiva (2006/7/ES)  medsektorsko sodelovanje  monitoring kakovosti kopalnih voda  morje  naravni hidrogram  nevarnost  nexus voda-energija  območja pomembnega vpliva poplav  območja poplavljanja  obnovljivi viri energije  obvladovanje poplavne ogroženosti  ocena škode  ocenjevanje kakovosti kopalnih voda  odsek vodotoka ki poplavlja  ogroženost  ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih  Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD)  opozorilna karta  pogoste poplave  poplava  poplave november 2012  poplavna direktiva  poplavni dogodek  poplavni dogodki  predhodna ocena ogroženosti  prilagajanje na podnebne spremembe  Program upravljanja Nature 2000 2015-2020  prostorsko načrtovanje  razred majhne poplavne nevarnost Pm  razred preostale poplavne nevarnosti Pp  razred srednje poplavne nevarnosti Ps  Razred velike poplavne nevarnosti Pv  razredi nevarnosti  razvojni koncept  rečni koridor  redke poplave  reke  sedimenti  škodni potencial  smer poplavljanja  strateško načrtovanje  tujerodne vrste  tveganje  upravljanje  upravljanje z vodami  večkriterijski pristop  visokovodni valovi  vključevanje javnosti  zelo redke poplave  zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti 

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja projektne skupine

mag. Sašo Šantl, vodja projekta AIM
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...