Projekt AIM: Območje Alp v gibanju – krepitev povezovanja področij voda in energija

AIM

Inštitut za vode Republike Slovenije je sodeloval v mednarodnem projektu Območje Alp v gibanju – krepitev povezovanja področij voda in energija (Alpine Space in Movement, targeted to water and energy capitalization; AIM). Glavni namen projekta je bila izdelava smernic za programsko obdobje 2014-2020, namenjenih celovitemu načrtovanju in izboljšanju sodelovanja institucij s področij upravljanja voda in energetike.

Projekt se je izvajal v finančni perspektivi 2007-2013 programa Območje Alp, ki vključuje države: Avstrija, Francija, Italija, Liechenstein, Nemčija, Slovenija in Švica. Povezoval je področji voda in energija, dve izmed vodilnih tem upravljanja naravnih virov v alpskem in tudi širšem evropskem prostoru. Izdelava smernic je temeljila na ovrednotenju preteklih izkušenj v Območju Alp, in to na podlagi pregleda izvedenih projektov, pregleda strateških potreb in predpisov na ravni EU, regionalni in nacionalni ravni s področja doseganja dobrega stanja voda in rečnih ekosistemov in področja obnovljivih virov energije, ter tudi na podlagi sodelovanja z deležniki in ugotovitvami njihovih stališč in potreb.

Glavne prepoznane prioritetne teme projekta AIM za program Območje Alp v obdobju 2014+ na področju povezave voda in energija v Alpah so naslednje:

 1. Izboljšano pridobivanje in usklajevanje podatkov
 2. Izboljšano vključevanje deležnikov in komunikacija
 3. Vključitev koncepta ekosistemskih storitev
 4. Izvajanje pristopov strateškega (prostorskega) načrtovanja na različnih prostorskih ravneh.

Partnerstvo projekta

Partnerstvo projekta združuje vodilne regijske inštitucije s področij energetike in upravljanja voda:

 1. Research on Energy Systems (Milano, Italija) – vodilni partner,
 2. European Association of elected representatives from mountain regions – AEM (Chambery, Francija),
 3. Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosistem Management, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Dunaj, Avstrija),
 4. Inštitut za vode Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija).

Slovenski opazovalci projekta:

 1. Posoški razvojni center, Tolmin,
 2. Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Nova Gorica,
 3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
 4. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana.

Trajanje projekta:

1. 10. 2013 – 31. 12.2014

Povezane vsebine:

 1. Spletno mesto mednarodnega projekta: aim2014.eu
 2. AIM_brošura
 3. AIM_plakat

Ključne besede

O projektu

alpe analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora balastne vode bolska BWM konvencija čezmejno upravljanje DeFishGear dejanske visoke vode dejanski hidrogram dobro stanje rečnih ekosistemov dodatni pretok Donava Drava države članice EU državna meja ekološko sprejemljiv pretok ekološko stanje erozija funkcionalne razlivne površine HEC hidrološko – hidravlične študije Integralna karta poplav Jadransko morje karta karte poplavne nevarnosti karte poplavne ogroženosti karte razredov poplavne nevarnosti kopalna direktiva (2006/7/ES) medsektorsko sodelovanje monitoring kakovosti kopalnih voda morje naravni hidrogram nevarnost nexus voda-energija območja pomembnega vpliva poplav območja poplavljanja obnovljivi viri energije obvladovanje poplavne ogroženosti ocena škode ocenjevanje kakovosti kopalnih voda odsek vodotoka ki poplavlja ogroženost ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD) opozorilna karta pogoste poplave poplava poplave november 2012 poplavna direktiva poplavni dogodek poplavni dogodki predhodna ocena ogroženosti prilagajanje na podnebne spremembe Program upravljanja Nature 2000 2015-2020 prostorsko načrtovanje razred majhne poplavne nevarnost Pm razred preostale poplavne nevarnosti Pp razred srednje poplavne nevarnosti Ps Razred velike poplavne nevarnosti Pv razredi nevarnosti razvojni koncept rečni koridor redke poplave reke sedimenti škodni potencial smer poplavljanja strateško načrtovanje tujerodne vrste tveganje upravljanje upravljanje z vodami večkriterijski pristop visokovodni valovi vključevanje javnosti zelo redke poplave zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja projektne skupine

mag. Sašo Šantl, vodja projekta AIM
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...