Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) – navodila za države članice

Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

Podrobna predstavitev projekta

Inštitut za vode RS (IzVRS) sodeluje v 4-letni Okvirni pogodbi o storitvah za podporo izvajanju direktiv vodnega gospodarstva ENV.D.2/FRA/2012/0013/Framework Service Contract for the Support to the Implementation of the Water Industry Directives ENV.D.2/FRA/2012/0013, ki traja od septembra 2012 in pokriva direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), direktivo o pitni vodi (98/83/ES) in kopalno direktivo (2006/7/ES). IzVRS je eden izmed šestih partnerjev v konzorciju (UBA, KWR, IzVRS, COWI, OIEau in WRc), ki ga vodi Umweltbundesamt GmbH (UBA) iz Avstrije. IzVRS je v okviru konzorcija nosilec za kopalno direktivo (2006/7/ES) in se je prijavljal na zahtevke za storitve (angl. service requests) Evropske komisije, povezane z izvajanjem te direktive.

Monitoring in ocenjevanje v skladu z EU direktivo o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) – navodila za države članice/Monitoring and Assessment in the EU Directive on the Quality of Bathing Water (2006/7/EC) – guidance for Member States je posebna pogodba, ki sledi zahtevku za storitev (angl. service request) Evropske komisije in izvaja omenjeno okvirno pogodbo ENV.D.2/FRA/2012/0013. V projektu so sodelovali naslednji partnerji: UBA (vodja projekta), WRc in IzVRS. Projekt je financirala Evropska komisija.

Cilj te posebne pogodbe (obdobje trajanja: 3. 5. 2013 – 2. 3. 2014) je bil pripraviti referenčni dokument, ki bo prispeval k enotnemu razumevanju o izvajanju glavnih določb kopalne direktive (2006/7/ES) v zvezi z monitoringom in ocenjevanjem, in revizija postopka ocenjevanja kakovosti kopalnih voda v luči sprejetih interpretacij v referenčnem dokumentu.

IzVRS je sodeloval pri izdelavi referenčnega dokumenta o monitoringu in ocenjevanju kakovosti kopalnih voda za države članice EU, katerega nosilec je bil WRc (Velika Britanija). To je vključevalo tudi analizo vprašalnika o izvajanju EU direktive o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES) v državah članicah.

IzVRS je bil nosilec revizije (pregled in predlog sprememb) postopka ocenjevanja kakovosti kopalnih voda, ki ga Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM) pri Evropski agenciji za okolje (EEA) uporablja pri izdelavi letnega poročila EEA o kakovosti kopalnih voda v Evropi.

Povezane vsebine

  1. Spletna stran EEA o stanju kopalnih voda. http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
  2. Spletna stran Evropske komisije o kakovosti kopalnih voda. http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Partnerji

logo2
logo1

Ključne besede

O projektu

alpe analiza primernosti rabe voda in obvodnega prostora balastne vode bolska BWM konvencija čezmejno upravljanje DeFishGear dejanske visoke vode dejanski hidrogram dobro stanje rečnih ekosistemov dodatni pretok Donava Drava države članice EU državna meja ekološko sprejemljiv pretok ekološko stanje erozija funkcionalne razlivne površine HEC hidrološko – hidravlične študije Integralna karta poplav Jadransko morje karta karte poplavne nevarnosti karte poplavne ogroženosti karte razredov poplavne nevarnosti kopalna direktiva (2006/7/ES) medsektorsko sodelovanje monitoring kakovosti kopalnih voda morje naravni hidrogram nevarnost nexus voda-energija območja pomembnega vpliva poplav območja poplavljanja obnovljivi viri energije obvladovanje poplavne ogroženosti ocena škode ocenjevanje kakovosti kopalnih voda odsek vodotoka ki poplavlja ogroženost ohranjanje nepretrganega toka sedimentov v alpskih vodotokih Okvirna direktiva o morski strategiji v Turčiji (MSFD) opozorilna karta pogoste poplave poplava poplave november 2012 poplavna direktiva poplavni dogodek poplavni dogodki predhodna ocena ogroženosti prilagajanje na podnebne spremembe Program upravljanja Nature 2000 2015-2020 prostorsko načrtovanje razred majhne poplavne nevarnost Pm razred preostale poplavne nevarnosti Pp razred srednje poplavne nevarnosti Ps Razred velike poplavne nevarnosti Pv razredi nevarnosti razvojni koncept rečni koridor redke poplave reke sedimenti škodni potencial smer poplavljanja strateško načrtovanje tujerodne vrste tveganje upravljanje upravljanje z vodami večkriterijski pristop visokovodni valovi vključevanje javnosti zelo redke poplave zmanjševanje tveganj povezanih s sedimenti

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...