Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.

Načrt ukrepov poplavne varnosti v porečju Vipave in razvoj gospodarskih dejavnosti

Cilj naloge je bil priprava projektnih rešitev celovitih ukrepov poplavne varnosti na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave, ki predstavljajo tudi izziv za pripravo sinergijskih projektov razvoja gospodarskih dejavnosti, vezanih na rabo in varovanje voda ter varovanje in obnovo naravne krajine. Izhodišče za nalogo je obstoječe stanje kot...