Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja dinarskih vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

Bentoški nevretenčarji so eden od bioloških elementov kakovosti, na podlagi katerega vrednotimo vpliv hidromorfoloških sprememb. V okviru te naloge smo razvili metodologijo vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti na podlagi bentoških nevretenčarjev za nekatere ekološke tipe rek hidroekoregije Dinaridi, za katere metodologija vrednotenja vpliva hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti še ni bila razvita.

Povezava med stresorji in združbami organizmov v stoječih vodah v Sloveniji

V raziskavi je bila preverjena povezava med multiplimi obremenitvami in združbami bentoških nevretenčarjev v jezerih in zadrževalnikih Slovenije. Med obremenitve so bile zajete spremembe na prostorskih nivojih vzorčnega mesta, celotnega jezera in prispevnega območja. Na podlagi izsledkov smo prikazali potencialno rabo bentoških nevretenčarjev kot bioindikatorjev kadar moramo razločiti med vplivi...